6-11-2017 Μετεγγραφές φοιτητών 2017-2018


6-11-2017Παρακαλούνται οι φοιτητές που αιτήθηκαν  μετεγγραφή στην ΑΕΑΑ για το ακαδ. έτος 2017-2018 και έχει εγκριθεί από το ΥΠΠΕΘ η αίτησή τους, να καταθέσουν στη Γραμματεία της ΑΕΑΑ από 6 έως 13 Νοεμβρίου τα δικαιολογητικά που έχουν επικαλεσθεί, ώστε να διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος και να ολοκληρωθεί η διαδικασία.Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα

οριζόμενα στη με αρ. 158978/Z1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» καθώς και της με αριθ.

164061/Ζ1/2-10-2017 Εγκυκλίου «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018». Οι σχετικές προθεσμίες για

την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αποφασιστούν από τα όργανα του Ιδρύματος /Τμήματος, ωστόσο

παρακαλούμε για τη συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης των

μετεγγραφών.

Ειδικότερα και όσον αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν επαληθευτούν τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, που

ο αιτών δήλωσε στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, μετεγγραφή χορηγείται αν το σύνολο των μορίων για

τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί είναι μεγαλύτερο ή ίσο (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου των μορίων

εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο αιτών που καταλαμβάνει

την τελευταία θέση μετεγγραφής.

2. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγραφή έχει μοριοδοτηθεί για τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά

από τα στοιχεία του διαβιβαζόμενου πίνακα προκύπτει ότι έχει παραλείψει να δηλώσει τον ΑΦΜ του ενός

ή και των δύο γονέων/κηδεμόνων ή συζύγου (σημειώνεται ότι δεν ήταν υποχρεωτική η δήλωση ΑΦΜ για

τον αιτούντα), καλείται να υποβάλλει επιπλέον των δικαιολογητικών της με αρ. 164061/Ζ1/2-10-2017

εγκυκλίου μας και τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανάλογα με το λόγο που έχει επικαλεστεί για τη μη δήλωση

ΑΦΜ:

 ‘’Ο ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ Ή Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΟΘΑΝΩΝ’’: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του

αποβιώσαντος.

 ‘’Ο ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ’’: Δικαστική απόφαση, με την

οποία ο ένας γονέας έχει αποκτήσει την επιμέλεια του αιτούντος μετεγγραφή φοιτητή.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANASTASIA TSELIKA

Ημερομηνία: 2017.11.03 13:01:57 EET

2

 ‘’ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΑΜΟΣ’’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο γάμος

του αιτούντος μετεγγραφή φοιτητή, ο οποίος έχει δηλώσει το ΑΦΜ του συζύγου και όχι των γονέων/

κηδεμόνων.

 ‘’ΕΙΜΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ’’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να

προκύπτει ότι ο αιτών είναι τέκνο άγαμης μητέρας.

 ‘’ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η’’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει

το διαζύγιο του φοιτητή.

 ‘’ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ’’: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει

ότι συντρέχει η ιδιότητα της άγαμης μητέρας στο πρόσωπο της αιτούσης μετεγγραφή φοιτήτριας.

 ‘’Ο ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΦΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’’:

Έγγραφο των αρχών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γονέας, o

ΑΦΜ του οποίου δεν δηλώθηκε, έχει μόνιμη κατοικία στη χώρα αυτή.

3. Στις περιπτώσεις που δηλώθηκαν οι ΑΦΜ των γονέων παρακαλούμε να επαληθεύσετε την σχέση

των κατόχων τους με τον φοιτητή από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σημειώνεται ότι, αν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν αποδειχθεί ο λόγος μη καταχώρισης

ΑΦΜ ή προκύψει καταχώριση ΑΦΜ άλλου προσώπου, τότε αφαιρούνται όλα τα μόρια (3-5) του

εισοδηματικού κριτηρίου και εφαρμόζεται η παρ. 7, του άρθρου 4 της αριθ. 158978/Z1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153

Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

Στις περιπτώσεις των μετεγγραφομένων εκτός ποσοτικού περιορισμού (αναπηρίες άνω του 67%,

πάσχοντες από ασθένειες κλπ) παρακαλούμε να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την υποβολή του

αντίστοιχου δικαιολογητικού (πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή βεβαίωση επταμελούς επιτροπής), δεδομένου ότι η

σχετική διαδικασία μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί.

Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.

4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄). 2-10-2017Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ της χώρας ότι από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής. Η σχετική προθεσμία λήγει την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις για μετεγγραφή και από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής.

 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.  Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν λίγες μέρες μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, υποβάλλονται αιτήσεις για κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφή από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έως και τη Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.Οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή υποβάλλονται από τον αιτούντα την μετεγγραφή φοιτητή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37 – 151.80 – Μαρούσι), προς την Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις και συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.Ομοίως οι φοιτητές που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης της χώρας αποστέλλουν έντυπη αίτηση με συστημένη επιστολή στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έως και τη Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο. Η σχετική εγκύκλιος σε μορφή PDFΗ Αίτηση Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφής