8-3-3018 Διορισμός κ.Μ.Μαντζανά σε θέση Δ.Π. στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή της ΑΕΑΑ


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 244/Γ/8-3-2018 ο διορισμός (από εξέλιξη) του κ.Μιχαήλ Μαντζανά σε οργανική θέση Διδακτικού Προσωπικού της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία».