ΚΩΔΙΚΟΙ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι πρωτοετείς φοιτητές καλούνται να περάσουν από τη Γραμματεία (ημέρες και ώρες υποδοχής) για να παραλάβουν τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ και τις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ τους.

Για τους άρρενες πρωτοετείς: Για την βεβαίωση για τη στρατολογία (για την αναβολή στράτευσης) απαιτείται ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ. Πρέπει να τον προσκομίσετε (να φέρετε πιστοποιητικό που τον αναγράφει) για να πάρετε τη σχετ. βεβαίωση.