10-1-2019 Βυζανινή Ιστορία

Για λόγους υγείας το μάθημα της Βυζαντινής Ιστορίας ΠΙΣ και ΠΔΕΚ με τον κ. Καψάλη δεν θα γίνει 10-1-2019, αλλά θα

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11-1-2019 και ώρα 12:00 μ.