Κινητικότητα Προσωπικού


Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία
   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  
 • Προσωπικό που απασχολείται σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχο του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (ECHE).
 • Ως προσκεκλημένο μέλος προσωπικού επιχείρησης, προσωπικό που απασχολείται σε οποιοσδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, περιλαμβανομένων και απασχολούμενων υποψήφιων διδακτόρων.
 
   Διάρκεια Μετακίνησης  
Ελάχιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας: 2 ημέρες
Μέγιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας: 2 μήνες
Ελάχιστες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα / ανά μετακίνηση: 8 ώρες
Στην περίοδο μετακίνησης δεν συνυπολογίζεται η διάρκεια ταξιδίου.
Η διάρκεια μετακίνησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές ημέρες.
 
   Κριτήρια / Προϋποθέσεις Κινητικότητας   
 • Το Ίδρυμα Υποδοχής απαιτείται να  διαθέτει Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ECHE)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το ποια Ιδρύματα διαθέτουν Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ECHE) στην παρακάτω διεύθυνση:
 • Η κινητικότητα του προσωπικού για διδασκαλία πρέπει να βασίζεται σε διμερή διαπανεπιστημιακή συμφωνία (Bilateral Agreement) η οποία θα έχει συναφθεί πριν την αναχώρηση του μετακινούμενου.
 
 • Πριν την αναχώρηση ο υποψήφιος μετακινούμενος υποβάλλει πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει συμφωνηθεί με το Ίδρυμα/ Επιχείρηση Αποστολής και το Ίδρυμα Υποδοχής με ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο τα εξής: 
  • Γενικοί στόχοι της κινητικότητας
  • Προστιθέμενη αξία της κινητικότητας (τόσο για το Ίδρυμα Yποδοχής όσο και για τοv διδάσκοντα)
  • Περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας
  • Προσδοκώμενα αποτελέσματα (μη περιοριζόμενα στους άμεσα επωφελούμενους φοιτητές)
    
   Μετά την επιστροφή  
Μετά την επιστροφή του ο μετακινούμενος υποβάλλει στο Ίδρυμα Προέλευσης:
 • Βεβαίωση παραγματοποίησης του συμφωνημένου προγράμματος διδασκαλίας από το Ίδρυμα/Οργανισμό Υποδοχής
 • Παραστατικά μετακίνησης (Απόδειξη αγοράς εισιτηρίου, κάρτες επιβίβασης κ.ο.κ.)
Επίσης, καλείται να συμπληρώσει διαδικτυακή τελική έκθεση (απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχορήγηση).

Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση
   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  
Προσωπικό που απασχολείται σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχο του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (ECHE).
 
   Διάρκεια Μετακίνησης  
Ελάχιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας: 2 ημέρες
Μέγιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας: 2 μήνες
Στην περίοδο μετακίνησης δε συνυπολογίζεται η διάρκεια ταξιδίου.
 Η διάρκεια μετακίνησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές ημέρες.
 
    Κριτήρια / Προϋποθέσεις Κινητικότητας  
Το Ίδρυμα Υποδοχής μπορεί να είναι:
 • Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που διαθέτει Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ECHE)
 • Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το ποια Ιδρύματα διαθέτουν Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ECHE) στην παρακάτω διεύθυνση:
 
   Πριν την αναχώρηση  
καταρτίζεται πρόγραμμα επιμόρφωσης που έχει συμφωνηθεί από το μετακινούμενο, το Ίδρυμα/ Επιχείρηση Αποστολής και το Ίδρυμα Υποδοχής με ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο τα εξής:
 • Γενικοί στόχοι της κινητικότητας
 • Προστιθέμενη αξία της κινητικότητας (τόσο για το Ίδρυμα υποδοχής όσο και για τοv διδάσκοντα)
 • Δραστηριότητες που θα διεξαχθούν
 • Προσδοκώμενα αποτελέσματα (μη περιοριζόμενα στους άμεσα επωφελούμενους φοιτητές)
 
   Μετά την επιστροφή   
Μετά την επιστροφή του ο μετακινούμενος υποβάλλει στο Ίδρυμα Προέλευσης:
 • Βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης από το Ίδρυμα/Οργανισμό Υποδοχής
 • Παραστατικά μετακίνησης (Απόδειξη αγοράς εισιτηρίου, κάρτες επιβίβασης κ.ο.κ.)
Επίσης, καλείται να συμπληρώσει διαδικτυακή τελική έκθεση (απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχορήγηση).