Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου ΠΙΣ – ΠΔΕΚ 2021-2022

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου – Φεβρουαρίου 2022.  Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά το πρόγραμμα για τυχόν αλλαγές.

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 27/01/2022

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒ 2022

 

 

 

Θέμα: Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού
ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)


Εν όψει της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου και λόγω της ανάγκης
λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID19, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του
ακαδημαϊκού έτους 20212022 (γραπτές ή προφορικές) πραγματοποιείται με φυσική
παρουσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́ 4406).

2. Όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στο Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. για τη συμμετοχή τους σε γραπτές
ή προφορικές εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass
(
https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια
του χειμερινού εξαμήνου. Επιπλέον, οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα
προστασίας:

α) η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο
ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:

είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως
αυτή εκάστοτε ισχύει,

είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή
εκάστοτε ισχύει,

είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού
τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου(rapid) έως
σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του
μαθήματος.

β) η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της

εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής
αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας .

3. Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό
διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό
πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της
καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα εξεταστούν
στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί
με επιμέλεια του διδάσκοντος. Τα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. και οι επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες
τους, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες των μαθημάτων, παρακαλούνται όπως
παράσχουν τη σχετική δυνατότητα. Η αποφυγή δήλωσης νόσησης από κορωνοϊό Covid
19 προκειμένου να παραστούν οι φοιτητές στην εξέταση, είναι επικίνδυνη γιατη
δημόσια υγεία.

4. Επιπλέον των προαναφερομένων, εφαρμόζονται όλα τα ισχύοντα μέτρα υγιεινής και
καθαριότητας στους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.

Η υπευθυνότητα που έχει επιδείξει το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω του
μαζικού εμβολιασμού αποτελεί παράδειγμα για την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Ο
εμβολιασμός και η τήρηση των υγειονομικών κανόνων παραμένουν η καλύτερη ασπίδα
μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο