Ύλη μαθημάτων εαρινού εξ. 2017-2018

Εξεταστέα ύλη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018

Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχαήλ Μαντζανά

 

 

Μάθημα : Αρχαία Ελληνικά Β΄ (ΠΙΣ και ΠΔΕΚ)

Από το βιβλίο Τζιράκη Ν. «Μέγας Βασίλειος και Ελληνισμός», σσ. 17-121 και 124-167.

Από το βιβλίο Καλογερά Β. «Αισθητική Ερμηνεία της Αρχαίας Τραγωδίας», σσ. 11-259.

 

Μάθημα : Βυζαντινή Φιλοσοφία

Από το βιβλίο Μαντζανά Μ. «Η Ηθική του Αριστοτέλους και η Μεταφυσική του Γρηγορίου Παλαμά », όλο το βιβλίο.  

Από το βιβλίο Καψάλη Αθ. «Ο ιερός Αυγουστίνος και η Πολιτεία του Θεού», σσ. 351-415.

Από το βιβλίο Αραμπατζή Γ. «Βυζαντινή Φιλοσοφία και Εικονολογία», σσ. 50-95.

 

Μάθημα : Σύγχρονα Φιλοσοφικά Ρεύματα

Από το βιβλίο Windelband-Heimsoeth, «Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας», τ. Γ΄ σσ. 195-261.

Από το βιβλίο βιβλίο Μαντζανά Μ. «Αφομοίωση και εθνική συνείδηση των μεταναστών», σσ. 11-27, 150-193, 307-309.  

 

Μάθημα : Δίκαιο Πολιτιστικών Αγαθών ΙΙ

Από το βιβλίο Χριστοφιλοπούλου Δ. «Προστασία Πολιτιστικών Αγαθών», σσ. 1-164.

Από το βιβλίο Παπαπετροπούλου Δ.  «Νόμος 3028/2002. Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», σσ. 1-186. Στην ύλη συμπεριλαμβάνονται και οι διαλέξεις των μαθημάτων.

 

Μάθημα : Λατινικά

Από το βιβλίο  Caesar Gaius Iulius Απομνημονεύματα για το γαλατικό πόλεμο (Το κείμενο με έμφαση στην Εισαγωγή).

Από το βιβλίο  Bieler Ludwig Ιστορία της Ρωμαϊκής Λογοτεχνίας, σσ. 17-34 και 306-309. Ιδιαιτέρως η γνώση των σελίδων 306-309, που αφορούν στην είσοδο του Χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Λογοτεχνία είναι απαραίτητη. 

 

Μάθημα : Εμπράγματο Κανονικό Δίκαιο

Όλο το βιβλίο του Κονιδάρη Ι. Καταστατική νομοθεσία.  Στην ύλη συμπεριλαμβάνονται  και οι διαλέξεις των μαθημάτων.