ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΕΑΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 505/ΥΟΔΔ/11-9-2018 ο διορισμός του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών κ. Ανάργυρου Παπαρίδη, ως Προέδρου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της ΑΕΑΑ, με τριετή θητεία, από 1.9.2018 έως 31.8.2021.