ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας ορίζονται τα κάτωθι:

  1.  Όσον αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία: Κάθε μορφής εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται υποχρεωτικά διά ζώσης. Οι αίθουσες, τα εργαστήρια και λοιποί χώροι, στους οποίους διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία, λειτουργούν στη μέγιστη επιτρεπόμενη πληρότητα. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. εκδήλωση συρροής θετικών κρουσμάτων της COVID-19 σε ομάδα φοιτητών ή ύπαρξη σοβαρού προβλήματος υγείας σε διδάσκοντα) και για περιορισμένο χρονικό διάστημα δύναται να εφαρμοστεί η διδασκαλία με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μετά από απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Α.Ε.Α.Α..

  1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαίδευση

Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία, που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός της Ακαδημία,ς συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από COVID-19, ή

γ) έχουν νοσήσει από COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Για όσους δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην αίθουσα ή το εργαστήριο. 

3)   Διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία

Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Η επίδειξη πραγματοποιείται με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του φυσικού προσώπου (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Σε καμία περίπτωση δεν κρατούνται  αντίγραφα των παραπάνω πιστοποιητικών ή εγγράφων.

Σε περίπτωση κατά την οποία εισέλθει φοιτητής χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, του ζητείται να αποχωρήσει από την αίθουσα ή το εργαστήριο. Εφόσον αρνηθεί, ο διδάσκων ενημερώνει τους φοιτητές ότι παραβιάζονται οι όροι διεξαγωγής της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας και το μάθημα διακόπτεται.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων των αιθουσών και των εργαστηρίων που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, και β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους που παρατηρείται συνωστισμός.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να φέρουν σε έντυπη μορφή μαζί τους πάντοτε το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό μαζί με το σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Ειδικώς, οι φοιτητές οφείλουν νας τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.