ERASMUS +

Το ERASMUS+,το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020, στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Πρόκειται για τη συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τηνεολαία, μεταξύ των οποίων και το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci,Comenius, Grundtvig).

 

Το Erasmus+ περιλαμβάνει     3 βασικές δράσεις    (Key Actions):   
 Βασική Δράση 1 / KA1 → Μαθησιακή Κινητικότητα των ατόμων  
 Βασική Δράση 2 / ΚΑ2 → Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών  
 Βασική Δράση 3 / ΚΑ3 → Ενίσχυση σε θέματα Μεταρρύθμισης Πολιτικής

Στα πλαίσια της Μαθησιακής Κινητικότητας των ατόμων στην      Ανώτατη Εκπαίδευση      υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης:


ΧΩΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:

 

Αυστρία 
(AT)
     
Ισπανία
 (ES)
     
Πολωνία
(PL)
Βέλγιο
(BE)
 
 Ιταλία
 (IT)
 
Πορτογαλία   
(PT)
Βουλγαρία
(BG)
 
Κροατία
 (HR)
 
Ρουμανία
(RO)
Γαλλία
(FR)
 
Κύπρος
 (CY)
 
Σλοβακία
(SK)
Γερμανία
(DE)
 
Λετονία
 (LV)
 
Σλοβενία
(SI)
Δανία
(DK)
 
Λιθουανία
 (LT)
 
Σουηδία
(SE)
Δημοκρατία της Τσεχίας   
(CZ)
           
Λουξεμβούργο 
 (LU)
       
Φινλανδία
(FI)
Εσθονία
(EE)
 
Μάλτα
 (MT)
 
 
 
Ηνωμένο Βασίλειο
(UK)
 
Ολλανδία
 (NL)
 
 
 
Ιρλανδία
(IE)
 
Ουγγαρία
 (HU)
 
 
 

 

 Κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 Ελβετία
(CH)
     
Νορβηγία 
(NO)
 Ισλανδία
(IS)
 
ΠΓΔΜ
(MK)
 Λιχτενστάιν
(LI)
 
Τουρκία
(TR)

 

 

Επιχορήγηση Φοιτητών 2016-2017
Οι υποτροφίες δεν αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που αφορούν σε σπουδές στο εξωτερικό. Έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας όπως:
 • Έξοδα του ταξιδιού
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Γλωσσική προετοιμασία (όπου υπάρχει ανάγκη)
 • Ενδεχόμενο υψηλότερο κόστος ζωής στο κράτος υποδοχής
     Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές:   
  
 
Ποσό μηνιαίαςεπιχορήγησης (€/μήνα)
Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης
Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία
500
Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης
Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία
450
Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης
 
Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ
400
  
    Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση:   
  
 
 
Ποσό μηνιαίαςεπιχορήγησης (€/μήνα)
 
Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης
Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία
600
Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης
Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία
550
Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης
 
Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ
500
 
 -------------------------------------------------
     Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες 
 Οι Φοιτητές που προέρχονται από Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες και μόνο στην περίπτωση που θα μετακινηθούν για Σπουδές, δικαιούνται προσαύξηση € 100 /μήνα.  
 
Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι τα ακόλουθα :
 Φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα ως 9.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
 •  Φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα ως 9.000 ευρώ το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
 •  Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα ως 22.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
 • Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα ως 9.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
Γλωσσική Προετοιμασία
Ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει, πριν ή κατά τη διάρκεια μετακίνησής του, διαδικτυακά (on-line) μαθήματα της γλώσσας διδασκαλίας ή εργασίας.
 
Οι     γλώσσες     στις οποίες προσφέροντα τα μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας είναι οι εξής:
 
 • Αγγλικά
 • Γερμανικά
 • Ιταλικά
 • Ισπανικά
 • Γαλλικά
 • Ολλανδικά
Ο αριθμός των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα θα εξαρτάται από τον αριθμό των αδειών (licenses) που θα χορηγήσει στο ίδρυμα η Εθνική Μονάδα.
 
 
   Διαδικασία Παρακολούθησης   
 
 • Όλοι οι μετακινούμενοι φοιτητές υποβάλλονται, πριν τη μετακίνησή τους, σε διαδικτυακό(on-line) τεστ αξιολόγησης στο απαιτούμενο για τις σπουδές ή την πρακτική άσκηση επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.
 • Οι φοιτητές που θα λάβουν ως αποτέλεσμα της πρώτης αξιολόγησης από Α1 έως Β1 καλούνται να παρακολουθήσουν διαδικτυακά (on-line) μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας πριν ή κατά τη διάρκεια μετακίνησής τους.
 • Μετά την επιστροφή τους , όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβληθούν σε διαδικτυακό (on-line) τεστ αξιολόγησης προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο βελτιώθηκε η γλωσσική τους ικανότητα.
** Τα αποτελέσματα του τεστ αξιολόγησης δεν θα επηρεάζουν τη μετακίνηση ή την επιχορήγηση.
Ασφάλιση
Ο μετακινούμενος φοιτητής οφείλει να διαθέτει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη οι δαπάνες της οποίας καλύπτονται από τον ίδιο το φοιτητή.
Συγκεκριμένα ο φοιτητής οφείλει να διαθέτει ασφάλεια    υγείας    και να είναι εφοδιασμένος με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας.
Στις περιπτώσεις που η Ε.Κ.Α.Α. δεν έχει ισχύ (όπως για παράδειγμα στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τότε πρέπει να συνομολογηθεί ιδιωτική ασφάλιση υγείας.
Στις περιπτώσεις μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση ο φοιτητής οφείλει να είναι εφοδιασμένος με ιδιωτική ασφάλεια:
    γενικής αστικής ευθύνης  υπέρ τρίτων     για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που θα προξενηθούν από αυτόν από αμέλειά του ως φυσικό πρόσωπο τουλάχιστον στο πλαίσιο των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων στην εργασία του
 
 • για     προσωπικά ατυχήματα     που απορρέουν από τα καθήκοντα του Συμμετέχοντα (ατυχήματα που προκαλούνται στο συμμετέχοντα στο χώρο εργασίας)
Επιχορήγηση Προσωπικού
Και στις δύο περιπτώσεις μετακίνησης, για διδασκαλία ή για επιμόρφωση, το ποσό της επιχορήγησης θεωρείται ως συμβολή στις Δαπάνες Ταξιδίου και Διαβίωσης οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια μετακίνησης στο εξωτερικό.
 
   Δαπάνες Ταξιδίου  
 
Το ποσό των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας και ο υπολογισμός της θα πραγματοποιείται με το Distance Calculator, υπολογιστή απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 

 

 
Κατηγορίες χιλιομετρικών αποστάσεων
Ποσό
Ανάμεσα σε 100 and 499 KM:
180 EURανά συμμετέχοντα
Ανάμεσα σε 500 and 1999 KM:
275 EUR ανά συμμετέχοντα
Ανάμεσα σε 2000 and 2999 KM:
360 EUR ανά συμμετέχοντα
Ανάμεσα σε 3000 and 3999 KM:
530 EUR ανά συμμετέχοντα
Ανάμεσα σε 4000 and 7999 KM:
820 EUR ανά συμμετέχοντα
Ανάμεσα σε 8000 and 19999 KM:
1100 EUR ανά συμμετέχοντα

 

  
   Δαπάνες Διαβίωσης  
 
Το ποσό των δαπανών διαβίωσης που θα λαμβάνει το προσωπικό για τη κάλυψη Ατομικών Εξόδων υπολογίζεται βάσει της διάρκειας διδασκαλίας ή επιμόρφωσης. Δε συνυπολογίζονται οι ημέρες ταξιδίου.

 

Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία
   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  
 • Προσωπικό που απασχολείται σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχο του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (ECHE).
 • Ως προσκεκλημένο μέλος προσωπικού επιχείρησης, προσωπικό που απασχολείται σε οποιοσδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, περιλαμβανομένων και απασχολούμενων υποψήφιων διδακτόρων.
 
   Διάρκεια Μετακίνησης  
Ελάχιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας: 2 ημέρες
Μέγιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας: 2 μήνες
Ελάχιστες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα / ανά μετακίνηση: 8 ώρες
Στην περίοδο μετακίνησης δεν συνυπολογίζεται η διάρκεια ταξιδίου.
Η διάρκεια μετακίνησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές ημέρες.
 
   Κριτήρια / Προϋποθέσεις Κινητικότητας   
 • Το Ίδρυμα Υποδοχής απαιτείται να  διαθέτει Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ECHE)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το ποια Ιδρύματα διαθέτουν Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ECHE) στην παρακάτω διεύθυνση:
 • Η κινητικότητα του προσωπικού για διδασκαλία πρέπει να βασίζεται σε διμερή διαπανεπιστημιακή συμφωνία (Bilateral Agreement) η οποία θα έχει συναφθεί πριν την αναχώρηση του μετακινούμενου.
 
 • Πριν την αναχώρηση ο υποψήφιος μετακινούμενος υποβάλλει πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει συμφωνηθεί με το Ίδρυμα/ Επιχείρηση Αποστολής και το Ίδρυμα Υποδοχής με ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο τα εξής:
  • Γενικοί στόχοι της κινητικότητας
  • Προστιθέμενη αξία της κινητικότητας (τόσο για το Ίδρυμα Yποδοχής όσο και για τοv διδάσκοντα)
  • Περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας
  • Προσδοκώμενα αποτελέσματα (μη περιοριζόμενα στους άμεσα επωφελούμενους φοιτητές)
    
   Μετά την επιστροφή  
Μετά την επιστροφή του ο μετακινούμενος υποβάλλει στο Ίδρυμα Προέλευσης:
 • Βεβαίωση παραγματοποίησης του συμφωνημένου προγράμματος διδασκαλίας από το Ίδρυμα/Οργανισμό Υποδοχής
 • Παραστατικά μετακίνησης (Απόδειξη αγοράς εισιτηρίου, κάρτες επιβίβασης κ.ο.κ.)
Επίσης, καλείται να συμπληρώσει διαδικτυακή τελική έκθεση (απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχορήγηση).
Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση
   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  
Προσωπικό που απασχολείται σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχο του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (ECHE).
 
   Διάρκεια Μετακίνησης  
Ελάχιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας: 2 ημέρες
Μέγιστη Διάρκεια της περιόδου κινητικότητας: 2 μήνες
Στην περίοδο μετακίνησης δε συνυπολογίζεται η διάρκεια ταξιδίου.
 Η διάρκεια μετακίνησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 διαδοχικές ημέρες.
 
    Κριτήρια / Προϋποθέσεις Κινητικότητας  
Το Ίδρυμα Υποδοχής μπορεί να είναι:
 • Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που διαθέτει Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ECHE)
 • Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το ποια Ιδρύματα διαθέτουν Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ECHE) στην παρακάτω διεύθυνση:
 
   Πριν την αναχώρηση  
καταρτίζεται πρόγραμμα επιμόρφωσης που έχει συμφωνηθεί από το μετακινούμενο, το Ίδρυμα/ Επιχείρηση Αποστολής και το Ίδρυμα Υποδοχής με ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο τα εξής:
 • Γενικοί στόχοι της κινητικότητας
 • Προστιθέμενη αξία της κινητικότητας (τόσο για το Ίδρυμα υποδοχής όσο και για τοv διδάσκοντα)
 • Δραστηριότητες που θα διεξαχθούν
 • Προσδοκώμενα αποτελέσματα (μη περιοριζόμενα στους άμεσα επωφελούμενους φοιτητές)
 
   Μετά την επιστροφή   
Μετά την επιστροφή του ο μετακινούμενος υποβάλλει στο Ίδρυμα Προέλευσης:
 • Βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης από το Ίδρυμα/Οργανισμό Υποδοχής
 • Παραστατικά μετακίνησης (Απόδειξη αγοράς εισιτηρίου, κάρτες επιβίβασης κ.ο.κ.)
Επίσης, καλείται να συμπληρώσει διαδικτυακή τελική έκθεση (απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχορήγηση).

 

Το ποσό των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας και ο υπολογισμός της θα πραγματοποιείται με το Distance Calculator, υπολογιστή απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 

 

Κατηγορίες χιλιομετρικών αποστάσεων

Ποσό

Ανάμεσα σε 100 and 499 KM:

180 EURανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 500 and 1999 KM:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 2000 and 2999 KM:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 3000 and 3999 KM:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 4000 and 7999 KM:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 8000 and 19999 KM:

1100 EUR ανά συμμετέχοντα

 

 

Δαπάνες Διαβίωσης  
 Το ποσό των δαπανών διαβίωσης που θα λαμβάνει το προσωπικό για τη κάλυψη Ατομικών Εξόδων υπολογίζεται βάσει της διάρκειας διδασκαλίας ή επιμόρφωσης. Δε συνυπολογίζονται οι ημέρες ταξιδίου.

 

 

 AEAA ΧΑΡΤΗΣ ERASMUS+