ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 1.9.2021

Θέμα: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Προσωπικού
Εγκρίνουμε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης διδακτικού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη και τεχνικές της Ορθόδοξης ζωγραφικής από τους μέσους χρόνους ως και τη σύγχρονη εποχή» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία. Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1457/Γ΄/1.7.2021 (ΥΑ με αριθμ. Φ.201/6/74895/Ζ2).


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία της Ακαδημίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)
3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά τους.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία).
8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα το προσκομίσει, πριν από την έκδοση της Υπουργικής πράξης διορισμού του.
9. Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής: Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.
10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.


 

 

9.4.2021

Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ

            Ο Πρόεδρος του Α.Σ. της ΑΕΑΑ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Προσωπικού (Δ.Π.) (από εξέλιξη) της Ανώτατης Εκκλησιαστικής  Ακαδημίας  Αθήνας  ως εξής:

Μία (1) θέση Διδακτικού Προσωπικού στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία».

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)

3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά τους.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία).

8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα το προσκομίσει, πριν από την έκδοση της Υπουργικής πράξης διορισμού του.

9. Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής: Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.

10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

            Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 819/Γ΄/6.4.2021.

Περισσότερες πληροφορίες: www.aeaa.gr, info@aeaa.gr , 2106253406


 

 

 

Δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί την Τροποποιητική εγκύκλιο του Ν.4452 για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ και ΕΕΠ  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΑΑ
 
H AΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΕΑΑ) καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, κατόχους Διδακτορικού τίτλου, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17α΄/15-2-2017), άρθρο 20, παρ. 7 να υποβάλουν αίτηση μετάταξης σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις παρακάτω ειδικότητες/γνωστικά αντικείμενα:
 

-Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

-Μουσειολογία

-Πληροφορική

- Συντήρηση έργων τέχνης

-Παλαιά Διαθήκη

 
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων (στην ΑΕΑΑ και στην υπηρεσία του εκπ/κού): 31-3-2021.
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση μετάταξης
Β) Βιογραφικό υπόμνημα με τα σχετικά παραστατικά
Γ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ΑΕΙ.
Πληροφορίες: Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη, τηλ. 2106253406, info@aeaa.gr
 
Ακολουθεί το σχετικό εδάφιο:
Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17α΄/15-2-2017)
Άρθρο 20
«7. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορούν να μεταταγούν σε θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195) κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους και σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι. εφόσον σωρευτικώς:
α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης,
β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και
γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α΄ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω».
 

 

                                                                     

 

1-12-2020

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ

            Ο Πρόεδρος του Α.Σ. της ΑΕΑ έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του Ν. 3432/2006, «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,

2) Την αριθμ. 9916/Β1/26−1−2007 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 103Β΄/30−1−2007),

3) Την με αριθμό 99927/Β1/29−9−2006 Απόφαση των Υπουργών  Οικονομίας  και  Οικονομικών  και  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1504 ΦΕΚ τ.Β΄/12−10−2006,

4) Το με αριθμό 12697/Β1/1−2−2007 «Αξιολόγηση του Προγράμματος  Ιερατικών  Σπουδών»  έγγραφο  του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,

5) Τις προβλέψεις του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Δημόσια Διοίκηση»,

6) Το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.»,

7) Το άρθρο 90 «Συμπλήρωση του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄) «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις»,

8) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας της οποίας η έναρξη έγινε 1−9−2007, μετά τη με αριθμό 9918/Β1/26−1−2007 «Έναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων στις ΑΕΑ το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008» Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

9) Το γεγονός ότι η υπό προκήρυξη θέση αποτελεί προκήρυξη εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή, βάση της διάταξης του αρθρ. 9, παρ. γ του Ν. 3432/2006

10) Την με αριθ. πρωτ. Φ7/160/8.5.2020 αίτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία», κ. Αθανασίου Καψάλη (ΦEΚ523Γ΄/5.6.2015)

11) Το με αριθμό 19/13.5.2020 Πρακτικό του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Προσωπικού (Δ.Π.) (από εξέλιξη) της Ανώτατης Εκκλησιαστικής  Ακαδημίας  Αθήνας  ως εξής:

Μία (1) θέση Διδακτικού Προσωπικού στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία».

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)

3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά τους.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία).

8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα το προσκομίσει, πριν από την έκδοση της Υπουργικής πράξης διορισμού του.

9. Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής: Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.

10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

  Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1807/Γ/12.11.2020.  

 

Ο Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της ΑΕΑΑ

Ανάργυρος Παπαρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

17-11-2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1834/Γ'/16.11.2020 ο διορισμός του κ. Αθανασίου Παπαθανασίου σε οργανική θέση  Διδακτικού Προσωπικού (Δ.Π.) της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιεραποστολική. Διαπολιτισμική χριστιανική μαρτυρία και διάλογος».

23-10-2020

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας ζητά χορήγηση εξοπλισμού σε καινούρια ή ελαφρώς μεταχειρισμένη κατάσταση για τις αίθουσες διδασκαλίας: Kαρέκλες με θρανία, έδρανα, βιβλιοθήκες, ερμάρια. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά (info@aeaa.gr).

 

18-06-2020

 

Στην Κηφισιά σήμερα 18 Ιουνίου 2020 συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή μέλους Δ.Π. της ΑΕΑΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιεραποστολική. Διαπολιτισμική χριστιανική μαρτυρία και διάλογος»  με θέμα την «κρίση για την εκλογή» και εξέλεξε με ψηφους 10 επί 10 παρόντων εκλεκτόρων, τον κ. Αθανάσιο Παπαθανασίου.

22-11-2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1390Γ΄/22-11-2018 ο διορισμός (από εξέλιξη) του π. βασιλείου Θερμού σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο ¨Ποιμαντική".

25-4-2018

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Π. της ΑΕΑΑ

Σήμερα 25 Απριλίου 2018  ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση θέσης Διδακτικού Προσωπικού της ΑΕΑ Αθήνας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Συντήρηση, Ψηφιακή ανάλυση-Τεκμηρίωση Αρχειακού-Βιβλιακού υλικού και Συλλογών Εκκλησιαστικής Κληρονομιάς», με θέμα την κρίση για εκλογή.

Με11 θετικές ψήφους (παμψηφεί) εξελέγη η κ. Βασιλική Κόκλα σε θέση Διδακτικού Προσωπικού της ΑΕΑ Αθήνας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Συντήρηση, Ψηφιακή ανάλυση-Τεκμηρίωση Αρχειακού-Βιβλιακού υλικού και Συλλογών Εκκλησιαστικής Κληρονομιάς».

 

4-4-2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Π. ΤΗΣ ΑΕΑΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 350/4-4-2018 o διορισμός (από εξέλιξη)  της κ. Σπυριδούλας Γρ. Κωσταρά σε θέση Επίκουρης καθηγήτριας με θητεία της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο ¨Ψυχολογία της Επικοινωνίας¨.

 

 

8-3-2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Π. ΤΗΣ ΑΕΑΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 244/Γ/8-3-2018 ο διορισμός (από εξέλιξη) του κ.Μιχαήλ Μαντζανά σε οργανική θέση Διδακτικού Προσωπικού της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία».

 

21-2-2018

Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ

            Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της ΑΕΑ έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του Ν. 3432/2006, «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,

2) Την με αριθμ. 9916/Β1/26−1−2007 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 103Β΄/30−1−2007),

3) Την με αριθμό 99927/Β1/29−9−2006 Απόφαση των Υπουργών  Οικονομίας  και  Οικονομικών  και  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1504 ΦΕΚ τ.Β΄/12−10−2006,

4) Το με αριθμό 12697/Β1/1−2−2007 «Αξιολόγηση του Προγράμματος  Ιερατικών  Σπουδών»  έγγραφο  του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,

5) Τις προβλέψεις του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Δημόσια Διοίκηση»,

6) Το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.»,

7) Το άρθρο 90 «Συμπλήρωση του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄) «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις»,

8) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας της οποίας η έναρξη έγινε 1−9−2007, μετά τη με αριθμό 9918/Β1/26−1−2007 «Έναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων στις ΑΕΑ το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008» Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

9) Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων… Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,… Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 2168Β΄/9-10-2015),

10) Το γεγονός ότι η υπό προκήρυξη θέση αποτελεί προκήρυξη εξέλιξης Επίκουρου Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, βάση της διάταξης του αρθρ. 9, παρ. γ του Ν. 3432/2006,

11) Την με αριθ. πρωτ. Φ7/676/16-11-2017 αίτηση του Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική», π. Βασιλείου Θερμού (ΦΕΚ 1128Γ΄/10-11-2017),

12) Το με αριθμό 16/1-12-2017 Πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Προσωπικού (Δ.Π.) (από εξέλιξη) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής  Ακαδημίας  Αθήνας  ως εξής:

Μία (1) θέση Διδακτικού Προσωπικού στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της ΑΕΑΑ

Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 

Αθηναγόρας

 

Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθ. 90Γ/1.2.2018 (ΑΔΑ:72ΧΨ4653ΠΣ-80Τ).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)

3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά τους.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία).

8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα το προσκομίσει, πριν από την έκδοση της Υπουργικής πράξης διορισμού του.

9. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας.

10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της

ελληνικής γλώσσας.

 

 

12-2-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ/ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ/ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ Π.Δ. 407/80

 

15-1-2018

Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ

                Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της ΑΕΑ έχοντας υπόψη:

1) Την με αριθ. πρωτ. Φ.122.1/96/134586/Ζ2 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:6ΦΓΡ4653ΠΣ-0ΒΡ), «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας»,

2) Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του Ν. 3432/2006, «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,

3) Την αριθμ. 9916/Β1/26−1−2007 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 103Β΄/30−1−2007),

4) Τις προβλέψεις του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Δημόσια Διοίκηση»,

5) Το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.»,

6) Το άρθρο 90 «Συμπλήρωση του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄) «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις»,

7) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας της οποίας η έναρξη έγινε 1−9−2007, μετά τη με αριθμό 9918/Β1/26−1−2007 «Έναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων στις ΑΕΑ το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008» Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

8) Το με αριθμό 14/13−9−2017 Πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Προσωπικού (Δ.Π.) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής  Ακαδημίας  Αθήνας  ως εξής:

Μία (1) θέση Διδακτικού Προσωπικού στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Συντήρηση, Ψηφιακή ανάλυση-Τεκμηρίωση Αρχειακού-Βιβλιακού υλικού και Συλλογών Εκκλησιαστικής Κληρονομιάς».

Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθ. 1400/Γ΄/29-12-2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)

3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά τους.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία).

8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα το προσκομίσει, πριν από την έκδοση της Υπουργικής πράξης διορισμού του.

9. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας.

10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

 

 

15-1-2018

Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ

                Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της ΑΕΑ έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του Ν. 3432/2006, «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,

2) Την αριθμ. 9916/Β1/26−1−2007 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 103Β΄/30−1−2007),

3) Την με αριθμό 99927/Β1/29−9−2006 Απόφαση των Υπουργών  Οικονομίας  και  Οικονομικών  και  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1504 ΦΕΚ τ.Β΄/12−10−2006,

4) Το με αριθμό 12697/Β1/1−2−2007 «Αξιολόγηση του Προγράμματος  Ιερατικών  Σπουδών»  έγγραφο  του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,

5) Τις προβλέψεις του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Δημόσια Διοίκηση»,

6) Το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.»,

7) Το άρθρο 90 «Συμπλήρωση του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄) «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις»,

8) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας της οποίας η έναρξη έγινε 1−9−2007, μετά τη με αριθμό 9918/Β1/26−1−2007 «Έναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων στις ΑΕΑ το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008» Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

9) Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων… Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,… Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 2168Β΄/9-10-2015),

10) Το γεγονός ότι η υπό προκήρυξη θέση αποτελεί προκήρυξη εξέλιξης Επίκουρου Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, βάση της διάταξης του αρθρ. 9, παρ. γ του Ν. 3432/2006,

11) Την με αριθ. πρωτ. Φ7/373/4-9-2017αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη, Επίκ. Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο ¨Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική¨ για προκήρυξη της θέσης του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (ΦΕΚ μονιμοποίησής του στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή: 650Γ΄/6-7-2017),

12) Το με αριθμό 14/13-9-2017 Πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Προσωπικού (Δ.Π.) (από εξέλιξη) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής  Ακαδημίας  Αθήνας  ως εξής:

Μία (1) θέση Διδακτικού Προσωπικού στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική».

                

Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθ. 1323/Γ΄/19-12-2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)

3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά τους.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία).

8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα το προσκομίσει, πριν από την έκδοση της Υπουργικής πράξης διορισμού του.

9. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας.

10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

3-11-2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση θέσης Δ.Π. της ΑΕΑΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Επικοινωνίας», με θέμα την κρίση για εκλογή.

Σήμερα Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 στο κτήριο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Αθήνας στη Ν. Κηφισιά, συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση θέσης Δ.Π. της ΑΕΑΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο ¨Ψυχολογία της Επικοινωνίας¨, με θέμα την κρίση για εκλογή. Μοναδική υποψήφια για τη θέση ήταν η κ. Σπυριδούλα Κωσταρά, Λέκτορας της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο ¨Ψυχολογία της Επικοινωνίας¨.

 Παρόντες:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΝΤΕΣ

1

ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Παρών

2

ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Παρών

3

ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παρών

4

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Παρών

5

π. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παρών

6

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παρών

7

π. ΘΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Παρών

8

ΓΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Παρούσα (μέσω τηλεδιάσκεψης)

9

ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παρών (μέσω τηλεδιάσκεψης)

10

ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ

Παρούσα

11

ΜΑΡΙΔΑΚΗ-ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Παρούσα (μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Πρόεδρος στη Διαδικασία: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Ε.Α.Α. Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας.

Γραμματέας: Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη, Γραμματέας της Α.Ε.Α.Α.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Πρόεδρος: «Οι ψήφοι ήταν 8 υπέρ και τρεις κατά. Επομένως κατά πλειοψηφία η υποψήφια κ. Σπυριδούλα Γ. Κωσταρά εκλέγεται στη θέση της με θητεία Επίκουρης Καθηγήτριας της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο ¨Ψυχολογία της Επικοινωνίας¨».

 

 

Ν. Κηφισιά, 19-9-2017

Aρ. Πρωτ. Φ7/405

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους Δ.Π. της ΑΕΑΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία» με θέμα τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

Σήμερα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο κτήριο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Αθήνας στη Ν. Κηφισιά, συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή μέλους Δ.Π. της ΑΕΑΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία» με θέμα τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή για την εκλογή μέλους Δ.Π. της ΑΕΑΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία»  ορίζεται ως εξής:

 1. κ. Γεώργιος Ζωγραφίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνιστική και Βυζαντινή Φιλοσοφία» (ΦΕΚ 647Γ΄/4-7-2012) (Πρόεδρος).
 2. κ. Παναγιώτης Πανταζάκος , Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ηθική» (ΦΕΚ 710Γ΄/22-7-2016).
 3. κ. Ευαγγελία Μαραγγιανού-Δερμούση, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία» (ΦΕΚ 317/Γ΄/19-5-2011).

 

14-9-2017

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12

«Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση της προκηρυχθείσης θέσης μέλους Δ.Π. της ΑΕΑΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ¨Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφίᨻ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

   Η Δ.Ε. της ΑΕΑΑ, έχοντας υπόψη της:

 1. Το ΦΕΚ με αριθ. 191/τ.Γ΄/3.3.2017, στο οποίο δημοσιεύτηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης (1) θέσης διδακτικού προσωπικού (Δ.Π.) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία» για τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών κατά προτεραιότητα
 2. Την περαίωση υποβολής υποψηφιοτήτων για την εν λόγω θέση
 3. Την με αριθ.  Φ7/204/24-4-2017 αίτηση του κ. Μιχαήλ Μαντζανά
 4. Τη διάταξη της παρ. 2γ του άρθρου 9 του Ν3432/2006 (ΦΕΚ 14Α΄/3.2.2006)
 5. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν3432/2006 (ΦΕΚ 14Α΄/3.2.2006)
 6. Τη διάταξη της παρ. 3 της ΥΑ 9916/Β1/26.1.2007 (ΦΕΚ 103Β΄/30.1.2007)
 7. Τον κατάλογο μελών Δ.Π. που υπηρετούν στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
 8. Το μητρώο μελών Δ.Ε.Π. των ΑΕΙ της χώρας πλήρως ενημερωμένο
 9. Τη συνάφεια και τη συγγένεια των γνωστικών αντικειμένων με το γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία»
 10.  Το αποτέλεσμα της διενεργηθείσης κληρώσεως για τον ορισμό των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος  για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στην ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία».

Ορίζει ως μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Α/Α

Επώνυμο

‘Ονομα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ Διορισμού

Παν/μιο

Σχολή

Τμήμα

1

ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

591/τ.Γ΄/19-06-2013

ΑΕΑΑ

   

2

ΚΑΨΑΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

523/τ.Γ΄/5-6-2015

ΑΕΑΑ

   

3

ΠΕΝΟΛΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ

986/5-10-2015 ΤΓ

ΑΠΘ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

4

ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

647/4-7-2012τΓ

ΑΠΘ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

5

ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

280/2-4-2015, Τ.Γ'

ΕΚΠΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

6

ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ-ΔΕΡΜΟΥΣΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

317/19-5-2011, Τ.Γ'

ΕΚΠΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

7

ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

1253/7-12-2016,τ.Γ'

ΚΡΗΤΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΡΑΓΚΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

1076/8-11-2010 τ.Γ΄

ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙ-ΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

9

ΘΑΝΑΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

395/31-3-2014 ΤΓ

ΑΠΘ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

10

ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΗΘΙΚΗ

710/22-7-2016, Τ.Γ'

ΕΚΠΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

11

ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

187/3-8-2005, Τ. ΝΠΔΔ

ΕΚΠΑ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Α/Α

Επώνυμο

‘Ονομα

Βαθμίδα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ Διορισμού

Παν/μιο

Σχολή

Τμήμα

1

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

775/17-8-2016, Τ.Γ'

ΕΚΠΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΠΕΤΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-ΝΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

910/Γ/31-08-12

ΙΩΑΝΝΙ-ΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΚΥΡΤΑΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

458/4.12.2006/ τ.Ν.Π.Δ.Δ

ΘΕΣΣΑ-ΛΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΛΟΓΙΑΣ

4

ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ

ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

234/τ.Γ'/27-02-2014

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟ-ΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

5

ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΣ)

343/22-3-2013, Τ.Γ'

ΕΚΠΑ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

6

ΤΕΡΕΖΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

200/11-9-01 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

7

ΣΙΑΣΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

32/14-2-03 τ ΝΠΔΔ

ΑΠΘ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόδρος ορίζεται ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της ΑΕΑΑ, Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας.

 

 

 

 

Ανακοίνωση Μονιμοποίησης Επίκουρου Καθηγητή της ΑΕΑΑ

Απόσπασμα Πρακτικού

της Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του με θητεία Επίκουρου Καθηγητή

της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο ¨Ποιμαντική¨, π. Βασιλείου Θερμού, με θέμα την κρίση για μονιμοποίηση

                Σήμερα Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00, στο κτήριο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Αθήνας στη Ν. Κηφισιά, συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα  για τη μονιμοποίηση του με θητεία Επίκουρου Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο ¨Ποιμαντική¨, π. Βασιλείου Θερμού, με θέμα την κρίση για μονιμοποίηση.

Η συνεδρίαση είχε απαρτία, αφού σε αυτήν συμμετείχαν 10 από τα 11 τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, εκ των οποίων τα 6 με φυσική παρουσία και τα 4 μέσω τηλεδιάσκεψης πιστοποιημένης από τη GUNET.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 1. ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη» (ΦΕΚ 591Γ΄/14-6-13)
 2. ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία» (ΦΕΚ 523Γ΄/5-6-15)
 3. ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη» (ΦΕΚ 1282Γ΄/17-12-15)
 4. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Επίκουρο Καθηγητής της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία» (ΦΕΚ 1373Γ΄/30-12-2016)
 5. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία» (ΦΕΚ381/Γ΄/27-4-2017)
 6. π. ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική-Εξομολογητική» (ΦΕΚ 849Γ΄/13-9-2016)
 7. π. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Ηθική και Ποιμαντική» (ΦΕΚ 238ΝΠΔΔ/ 11-8-2006)
 8. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική Ψυχολογία (με έμφαση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία)» (ΦΕΚ 1383Γ΄/30-12-2016)
 9. ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής της ΑΕΑ Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική» (ΦΕΚ 1186Γ'/23-11-2015 με αναδρομική ισχύ από 4-5-2007)
 10. ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ, Επίκουρη καθηγήτρια της ΑΕΑ Βελλά Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική Παιδαγωγική και Κατηχητική» (ΦΕΚ 772Γ΄/19-06-2014).

ΑΠΩΝ (αν και εκλήθη νομίμως):

 1. π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική Θεολογία και Ψυχολογία» (ΦΕΚ 519Γ΄/9-6-2016).

Πρόεδρος στη Διαδικασία: ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της ΑΕΑΑ, Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας. Γραμματέας: Η Γραμματέας της ΑΕΑΑ, Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……...

                Ομόφωνα με 10 ψήφους σε σύνολο 10 παρόντων Εκλεκτόρων μονιμοποιείται ο π. Βασίλειος Θερμός στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο ¨Ποιμαντική¨

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

            Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της ΑΕΑΑ                                                 Η Γραμματέας της ΑΕΑΑ   

         Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως                             Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη

 

 

Απόσπασμα Πρακτικού

της Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας επί θητεία της ΑΕΑΑ, με γνωστικό αντικείμενο ¨Δογματική¨, κ. Βασιλικής Μαυροσκά, με θέμα την κρίση για μονιμοποίηση

 

   Σήμερα Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα 14:00, στο κτήριο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Αθήνας στη Ν. Κηφισιά, συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα  για τη μονιμοποίηση της με θητεία Επίκουρης Καθηγήτριας της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο ¨Δογματική¨, κ. Βασιλικής Μαυροσκά, με θέμα την κρίση για μονιμοποίηση.

Η συνεδρίαση είχε απαρτία, αφού σε αυτήν συμμετείχαν 9 από τα 11 τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, εκ των οποίων τα 4 με φυσική παρουσία και τα 5 μέσω τηλεδιάσκεψης πιστοποιημένης από τη GUNET.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 1. ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη» (ΦΕΚ 591Γ΄/14-6-13)
 2. ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη» (ΦΕΚ 1282Γ΄/17-12-15)
 3. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Επίκουρος Καθηγητής της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία» (ΦΕΚ 1373Γ΄/30-12-2016)
 4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία» (ΦΕΚ381/Γ΄/27-4-2017)
 5. ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής της Α.Ε.Α. Θεσ/νίκης με γνωστικό αντικείμενο «Δογματική και Συμβολική Θεολογία» (ΦΕΚ   453 Γ΄/11-4-2012)
 6. ΛΙΑΛΙΟΥ ΔΕΣΠΩ, Καθηγήτρια του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Ερμηνεία  των Δογματικών και Συμβολικών Κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας» (ΦΕΚ 45 ΝΠΔΔ΄/2-3-01)
 7. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Δογματική και Συμβολική Θεολογία» (ΦΕΚ 879Γ’/27-10-2009)
 8. ΤΣΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας» (ΦΕΚ 1322Γ΄/3-10-2014)
 9. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οικουμενική Κίνηση: Ιστορία-Θεολογικοί Διάλογοι» (ΦΕΚ 1454Γ΄/24-10-2014).

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και εκλήθησαν νομίμως):

 1. ΛΑΜΠΡΥΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-EΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ (Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προύσης), Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Συμβολική, Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις» (ΦΕΚ 1246Γ΄/31-12-2010)
 2. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβύδου), Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Δογματική Θεολογία»  (ΦΕΚ 294Γ΄/2-5-2007).

Πρόεδρος στη Διαδικασία: ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της ΑΕΑΑ, Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας. Γραμματέας: Η Γραμματέας της ΑΕΑΑ, Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……...

                Ομόφωνα με 9 ψήφους σε σύνολο 9 παρόντων Εκλεκτόρων μονιμοποιείται η κ. Βασιλική Μαυροσκά στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο ¨Δογματική¨.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..         

            

Ν. Κηφισιά, 22-5-2016

Aρ. πρωτ. Φ7/246                                 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση θέσης Δ.Π. της ΑΕΑΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο ¨Ψυχολογία της Επικοινωνίας¨, με θέμα τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

Σήμερα Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 και ώρα 12:30 μ., στο κτήριο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Αθήνας στη Ν. Κηφισιά, συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση θέσης Δ.Π. της ΑΕΑΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο ¨Ψυχολογία της Επικοινωνίας¨, με θέμα τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή για την πλήρωση θέσης Δ.Π. της ΑΕΑΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο ¨Ψυχολογία της Επικοινωνίας¨, με θέμα τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής ορίζεται ως εξής:

 1. ΝΤΑΒΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική ψυχολογία της επικοινωνίας» (ΦΕΚ311ΝΠΔΔ/13-12-2005), ως Πρόεδρος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
 2. ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας  του Παντείου Παν/μίου με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική ψυχολογία των διαπροσωπικών σχέσεων (ΦΕΚ575Γ΄/6-6-2013)
 3.           ΓΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής, ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική  Ψυχολογία» (ΦΕΚ582Γ΄/23-8-2011 ΚΑΙ ΦΕΚ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1009Γ΄/8-10-2015).

        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9

Σήμερα, 6 Απρλίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:30 συνεδρίασαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α.Α. στο κτήριό της μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Ε. Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρα, η οποία παραδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Θέμα 2ο: «Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη διαδικασία πλήρωσης της προκηρυχθείσης θέσης Δ.Π. της ΑΕΑΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο ¨Ψυχολογία της Επικοινωνίας¨».

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Α Π Ο Φ Α Σ Η

                Η Δ.Ε. της ΑΕΑΑ, έχοντας υπόψη της:

 1. Το ΦΕΚ με αριθ. 35Γ΄/23.1.2017 (ΑΔΑ: Ω6ΓΨ4653ΠΣ-4Φ8), στο οποίο δημοσιεύτηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης (1) θέσης διδακτικού προσωπικού (Δ.Π.) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Επικοινωνίας» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία για τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών κατά προτεραιότητα
 2. Την περαίωση υποβολής υποψηφιοτήτων για την εν λόγω θέση
 3. Την με αριθ.  Φ7/153/27-3-2017 αίτηση της Σπυριδούλας Κωσταρά
 4. Τη διάταξη της παρ. 2γ του άρθρου 9 του Ν3432/2006 (ΦΕΚ 14Α΄/3.2.2006)
 5. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν3432/2006 (ΦΕΚ 14Α΄/3.2.2006)
 6. Τη διάταξη της παρ. 3 της ΥΑ 9916/Β1/26.1.2007 (ΦΕΚ 103Β΄/30.1.2007)
 7. Τον κατάλογο μελών Δ.Π. που υπηρετούν στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
 8. Το μητρώο μελών Δ.Ε.Π. των ΑΕΙ της χώρας πλήρως ενημερωμένο
 9. Τη συνάφεια και τη συγγένεια των γνωστικών αντικειμένων με το γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Επικοινωνίας»
 10.  Το αποτέλεσμα της διενεργηθείσης κληρώσεως για τον ορισμό των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος για τη θέση Επίκουρου καθηγητή με θητεία στην ΑΕΑΑ, στο γνωστικό αντικείμενο ¨Ψυχολογία της Επικοινωνίας¨»

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ορίζει ως μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος τους:

Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΠΑΠΑΡΙΔΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟ, Αναπληρωτή Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη» (ΦΕΚ 591Γ΄/14-6-2013)
 2. ΚΑΨΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Αναπληρωτή Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία» (ΦΕΚ 523Γ΄/5-6-2015)
 3. ΠΑΣΣΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη» (ΦΕΚ 1282Γ΄/17-12-15)
 4. ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ, μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία» (ΦΕΚ 1373Γ΄/30-12-2016)

5)  π. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, επί θητεία Επίκουρο Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία» (ΦΕΚ1345Γ΄/20-12-2012)

6)  ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, επί θητεία Επίκουρο Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική» (ΦΕΚ1345Γ΄/20-12-2012)

7) π. ΘΕΡΜΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, επί θητεία Επίκουρο Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική» (ΦΕΚ1328Γ΄/19-11-2013)

8) ΓΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής, ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική  Ψυχολογία» (ΦΕΚ582Γ΄/23-8-2011 ΚΑΙ ΦΕΚ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1009Γ΄/8-10-2015)

9) ΚΟΡΔΟΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας  του Παντείου Παν/μίου με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική ψυχολογία των διαπροσωπικών σχέσεων (ΦΕΚ575Γ΄/6-6-2013)

10) ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική Ψυχολογία (με έμφαση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία)» (ΦΕΚ 1383Γ΄/30-12-2016)

11) ΜΑΡΙΔΑΚΗ-ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Καθηγήτρια του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική Ψυχολογία με έμφαση στις Μαθησιακές και Γνωσιακές Λειτουργίες» (ΦΕΚ 172Γ΄/05-03-2009)      

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1) ΚΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της γλώσσας» (ΦΕΚ1109Γ΄/16-10-2012)

2) ΚΟΥΡΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία των μέσων επικοινωνίας» (ΦΕΚ810Γ΄/39-8-2016)

3) ΝΤΑΒΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική ψυχολογία της επικοινωνίας» (ΦΕΚ311ΝΠΔΔ/13-12-2005)

4)  ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΗ, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ψυχολογία» *ΦΕΚ183ΝΠΔΔ/20-8-2002, ένταξη στο Τμήμα Ψυχολογίας Απόφ. Συγκλήτου 29-10-2013).

                   Πρόεδρος ορίζεται ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της ΑΕΑΑ, Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας.

 

1-3-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

H AΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΕΑΑ) καλεί μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α/2-12-2016), να υποβάλουν αίτηση μετάταξης με μεταφορά της θέσης τους ή σε κενές οργανικές θέσεις της ΑΕΑΑ των παρακάτω κατηγοριών/κλάδων:

 

Κατηγορία/Κλάδος

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ΑΕΑΑ: 31-3-2017

Πληροφορίες: Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη, τηλ. 2106253406, info@aeaa.gr

 

 

 

 

Δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί την Τροποποιητική εγκύκλιο του Ν.4452 για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ και ΕΕΠ  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΑΑ
 
H AΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΕΑΑ) καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17α΄/15-2-2017), άρθρο 20, παρ. 7 να υποβάλουν αίτηση μετάταξης σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).
 
Θα προτιμηθούν οι παρακάτω ειδικότητες/γνωστικά αντικείμενα:
 
-Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
-Συντήρηση –προστασία μνημείων και έργων τέχνης
-Καλές τέχνες
-Χριστιανική αρχαιολογία και τέχνη
-Αρχαιογνωστικές επιστήμες
-Χημεία
-Φυσική
-Μουσειολογία
-Πληροφορική
-Θεολόγοι
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων (στην ΑΕΑΑ και στην υπηρεσία του εκπ/κού): 31-3-2017.
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση μετάταξης
Β) Βιογραφικό υπόμνημα με τα σχετικά παραστατικά
Γ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ΑΕΙ.
Πληροφορίες: Δρ. Πολίνα Κοντογιάννη, τηλ. 2106253406, info@aeaa.gr 
 
Ακολουθεί το σχετικό εδάφιο:
Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17α΄/15-2-2017)
Άρθρο 20
«7. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορούν να μεταταγούν σε θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195) κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους και σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι. εφόσον σωρευτικώς:
α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης,
β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και
γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α΄ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω».
 

 

                                                                      

 

 

                                                                                                                          N. Kηφισιά 9-2-2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Π.)

ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

            Από την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας (ΑΕΑΑ) ανακοινώνεται ότι στο με αριθ. ΦΕΚ 35Γ΄/23.1.2017 (ΑΔΑ: Ω6ΓΨ4653ΠΣ-4Φ8) δημοσιεύτηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης (1) θέσης διδακτικού προσωπικού (Δ.Π.) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Επικοινωνίας» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία για τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών κατά προτεραιότητα.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι 3-4-2017 αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Ακαδημίας (οδός Χρυσαλλίδος 38 και Θεμιστοκλέους, Ν. Κηφισιά 13561).

           Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)

3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά τους.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία).

8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα το προσκομίσει, πριν από την έκδοση της Υπουργικής πράξης διορισμού του.

9. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της

ελληνικής γλώσσας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Σήμερα Τρίτη  21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:30, στο κτήριο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Αθήνας στη Ν. Κηφισιά, συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα  για τη μονιμοποίηση του με θητεία Επίκουρου Καθηγητή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας, με γνωστικό αντικείμενο ¨Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική¨, κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη, με θέμα την κρίση για μονιμοποίηση.

Η συνεδρίαση είχε απαρτία, αφού σε αυτήν συμμετείχαν και τα 11 τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, εκ των οποίων τα 6 με φυσική παρουσία και τα 5 μέσω τηλεδιάσκεψης πιστοποιημένης από τη GUNET.

Το Εκλεκτορικό Σώμα αποφάσισε ομόφωνα, με 11 ψήφους σε σύνολο 11, ότι μονιμοποιείται ο κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης, στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας, με γνωστικό αντικείμενο ¨Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική¨.

 

 


 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Με Πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. της ΑΕΑΑ (14η/7-2-2017) ανασυγκροτείται το Εκλεκτορικό Σώμα για τη μονιμοποίηση της επί θητεία Επίκουρης Καθηγήτριας της ΑΕΑΑ, με γνωστικό αντικείμενο ¨Δογματική¨, κ. Βασιλικής Μαυροσκά, αναπληρώνοντας το εξαιρεθέν τακτικό μέλος κ. Αθανάσιο Καψάλη, Αναπληρωτή Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία» (ΦΕΚ 523Γ΄/5-6-15), με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος, κ. Ιωάννη Κουρεμπελέ, Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Δογματική και Συμβολική Θεολογία» (ΦΕΚ 429Γ΄/29-5-2015), ως εξής:

Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.                  ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη» (ΦΕΚ 591Γ΄/14-6-13)

2.                  ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη» (ΦΕΚ 1282Γ΄/17-12-15)

3.                  ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Επίκουρος Καθηγητής της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία» (ΦΕΚ 1373Γ΄/30-12-2016)

4.                  ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής της Α.Ε.Α. Θεσ/νίκης με γνωστικό αντικείμενο «Δογματική και Συμβολική Θεολογία» (ΦΕΚ   453 Γ΄/11-4-2012)

5.                  ΛΙΑΛΙΟΥ ΔΕΣΠΩ, Καθηγήτρια του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Ερμηνεία  των Δογματικών και Συμβολικών Κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας» (ΦΕΚ 45 ΝΠΔΔ΄/2-3-01)

6.                  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Δογματική και Συμβολική Θεολογία» (ΦΕΚ 879Γ’/27-10-2009)

7.                  ΛΑΜΠΡΥΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-EΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ (Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προύσης), Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Συμβολική, Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις» (ΦΕΚ 1246Γ΄/31-12-2010)

8.                  ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβύδου), Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Δογματική Θεολογία»  (ΦΕΚ 294Γ΄/2-5-2007)

9.                  ΤΣΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Δογματική και Συμβολική Θεολογία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας» (ΦΕΚ 1322Γ΄/3-10-2014)

10.              ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οικουμενική Κίνηση: Ιστορία-Θεολογικοί Διάλογοι» (ΦΕΚ 1454Γ΄/24-10-2014)

11.              ΚΟΥΡΕΜΠΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Δογματική και Συμβολική Θεολογία» (ΦΕΚ 429Γ΄/29-5-2015)

 

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1)                 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική στην Εκκλησιαστική Γραμματολογία και Ερμηνεία πατέρων» (ΦΕΚ 907Γ΄/31-8-2012)

2)                 ΦΙΛΙΩΤΗΣ-ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Δογμάτων» (ΦΕΚ683/2-6-2014)

3)                 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Ιστορία» (ΦΕΚ 721 Γ΄/13-8-2010)

4)                 ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, με γνωστικό αντικείμενο «Πατρολογία» (ΦΕΚ 455 ΝΠΔΔ΄/4-12-2006)

5)                 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία» (ΦΕΚ 907Γ΄/31-8-2012)   

6)                 ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Καθηγητής της ΑΕΑ Ηρακλείου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Πατρολογία και Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων» (ΦΕΚ 821Γ΄/13-8-2012)

7)                 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Πατρολογία-Αγιολογία» (ΦΕΚ 896 Γ΄/17-7-2014)  

8)                 ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας» (ΦΕΚ1627Γ΄/3-12-2014)

9)                 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματολογία με έμφαση στους Λατίνους Πατέρες» (ΦΕΚ 896Γ΄/17-7-2014)   

10)             ΣΑΒΒΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σεβασμιώτατος Μητροπολίτη Μεσσηνίας), Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Δογμάτων και Συμβολική» (ΦΕΚ 329Γ΄/15-4-2008).

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

του Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του με θητεία Επίκουρου Καθηγητή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο ¨Ποιμαντική¨, π. Βασιλείου Θερμού, για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

 Σήμερα Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 09:30, στο κτήριο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Αθήνας στη Ν. Κηφισιά, συνεδρίασε το Εκλεκτορικό Σώμα  για τη μονιμοποίηση του με θητεία Επίκουρου Καθηγητή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας, με γνωστικό αντικείμενο ¨Ποιμαντική¨, π. Βασιλείου Θερμού, με θέμα τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω πιστοποιημένης από τη GUNET τηλεδιάσκεψης και σε αυτήν συμμετείχαν τα 11 τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, εκ των οποίων τα 4 με φυσική παρουσία και τα 7 μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)                  ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής της Α.Ε.Α.Α. με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη» (Φ.Ε.Κ. 591Γ΄/14-6-13)

2)                  ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής της Α.Ε.Α.Α. με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία» (Φ.Ε.Κ. 523Γ΄/5-6-15)

3)                  ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής της Α.Ε.Α.Α με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη» (Φ.Ε.Κ. 1282 Γ΄/17-12-15)

4)                  ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Επίκουρος Καθηγητής της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία» (ΦΕΚ 1373Γ΄/30-12-2016)

5)                  π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική Θεολογία και Ψυχολογία» (ΦΕΚ 519Γ΄/9-6-2016)

6)                  π. ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική-Εξομολογητική» (ΦΕΚ 849Γ΄/13-9-2016)

7)                  π. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Ηθική και Ποιμαντική» (ΦΕΚ 238ΝΠΔΔ/11-8-2006)

8)                  ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική Ψυχολογία (με έμφαση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία)» (ΦΕΚ 1383Γ΄/30-12-2016)

9)                  ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής της ΑΕΑ Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική» (ΦΕΚ 1186Γ'/23-11-2015 με αναδρομική ισχύ από 4-5-2007)

10)              ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ, Επίκουρη καθηγήτρια της ΑΕΑ Βελλά Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική Παιδαγωγική και Κατηχητική» (ΦΕΚ 772Γ΄/19-06-2014)

11)              ΠΕΡΣΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πράξη της Χριστιανικής Αγωγής» (ΦΕΚ 160ΝΠΔΔ /5-7-2005).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή για τη μονιμοποίηση του με θητεία Επίκουρου Καθηγητή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο ¨Ποιμαντική¨, π. Βασιλείου Θερμού, για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής ορίζεται ως εξής:

1.       π. ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική-Εξομολογητική» (ΦΕΚ 849Γ΄/13-9-2016)

2.       π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική Θεολογία και Ψυχολογία» (ΦΕΚ 519Γ΄/9-6-2016)

3.       π. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Ηθική και Ποιμαντική» (ΦΕΚ 238ΝΠΔΔ/ 11-8-2006).

Πρόεδρος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής ορίζεται ο π. Βασίλειος Καλλιακμάνης. 

 

 

 

«Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του με θητεία Επίκουρου Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο ¨Ποιμαντική¨, π. Βασιλείου Θερμού»

Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1)                  ΠΑΠΑΡΙΔΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟ, Αναπληρωτή Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη» (ΦΕΚ 591Γ΄/14-6-13)

2)                  ΚΑΨΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Αναπληρωτή Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία» (ΦΕΚ 523Γ΄/5-6-15)

3)                  ΠΑΣΣΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Επίκουρο Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη» (ΦΕΚ 1282Γ΄/17-12-15)

4)                  ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ, Επίκουρο Καθηγητή της ΑΕΑΑ με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία» (ΦΕΚ 1373Γ΄/30-12-2016)

5)                  π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ, Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική Θεολογία και Ψυχολογία» (ΦΕΚ 519Γ΄/9-6-2016)

6)                  π. ΓΚΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Καθηγητή του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική-Εξομολογητική» (ΦΕΚ 849Γ΄/13-9-2016)

7)                  π. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Ηθική και Ποιμαντική» (ΦΕΚ 238ΝΠΔΔ/ 11-8-2006)

8)                  ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική Ψυχολογία (με έμφαση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία)» (ΦΕΚ 763Γ΄/14-8-2008)

9)                  ΖΑΜΠΑΚΙΔΗ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ, Αναπληρωτή Καθηγητή της ΑΕΑ Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική» (ΦΕΚ 1186Γ'/23-11-2015 με αναδρομική ισχύ από 4-5-2007)

10)              ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ, Επίκουρη καθηγήτρια της ΑΕΑ Βελλά Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική Παιδαγωγική και Κατηχητική» (ΦΕΚ 772Γ΄/19-06-2014)

11)              ΠΕΡΣΕΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πράξη της Χριστιανικής Αγωγής» (ΦΕΚ 160ΝΠΔΔ /5-7-2005).

 

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1)                  π. ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο» (ΦΕΚ 464Γ΄/7-6-2010)

2)                  ΓΙΑΓΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ, Καθηγητή του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Πηγές Κανονικού Δικαίου, Εκκλησιαστική Ευταξία» (ΦΕΚ 312Γ΄/11-4-2008)

3)                  ΜΑΓΓΙΩΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο» (ΦΕΚ 307Γ΄/10-4-2008)

4)                  ΛΟΥΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Υγείας» (ΦΕΚ 363Γ΄/24-4-2015)

5)                  ΤΣΙΤΣΙΓΚΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Θρησκείας (751Γ΄/4-9-2009 -είχε ακυρωθεί ο διορισμός του ΦΕΚ 709Γ΄/12-8-2010 και ανακλήθηκε η ακύρωση ΦΕΚ 1381Γ΄/31-12-2012 και ΦΕΚ 854Γ΄/9-8-2013)

6)                  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Θρησκείας και της Ηθικής» (ΦΕΚ 656Γ΄/10-7-2012)

7)                  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΦΩΤΙΟ, Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Υγείας» (ΦΕΚ 1031Γ΄/13-10-2015)

8)                  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Πηγές του Χριστιανισμού» (ΦΕΚ 725Γ΄/23-7-2015 –Αναδρομικός διορισμός από 7-9-2009)

9)                  ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Θρησκείας» (ΦΕΚ 762Γ΄/31-07-2015)

10)              ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ, Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχιατρική» (ΦΕΚ 923Γ΄/26-08-2013)

11)              ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Προσχολική Παιδαγωγική με έμφαση στη Διδακτική της Ηθικής, της Θρησκευτικής και Κοινωνικής Αγωγής» (ΦΕΚ 1405Γ΄/31-12-2012).

 

Πρόεδρος ορίζεται ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της ΑΕΑΑ, Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Με την αριθμ. Φ.200/15/219298/Ζ2/21-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 8, 9, 10, 11 του ν. 3432/2006 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1373/Γ/30-12-2016, μονιμοποιείται ο Μιχαήλ Μαντζανάς του Κωνσταντίνου σε οργανική θέση διδακτικού προσωπικού της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία»

 

 

 

 

 

 

 

.    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Π.)

ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

            Από την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας (ΑΕΑΑ) ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ με αριθ. 191Γ΄/3.3.2017 δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Προσωπικού (Δ.Π.) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία» στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Καθηγητή για τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών κατά προτεραιότητα. Η προκηρυχθείσα θέση αποτελεί θέση από εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή της ΑΕΑΑ.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν από 27-3-2017 μέχρι 27-4-2017 αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Ακαδημίας (οδός Χρυσαλλίδος 38 και Θεμιστοκλέους, Ν. Κηφισιά 14561).

            Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για κάθε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της ΑΕΑΑ και στην ιστοσελίδα της ΑΕΑΑ (www.aeaa.gr).

 N. Kηφισιά 23-3-2017

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της ΑΕΑΑ

                                                                                        Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως                                                                                           

κ.  Αθηναγόρας 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                     

15/12/2015

Ο Ψαλτικός Χορός Φοιτητών της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών σε λατρευτικές και εόρτιες εκδηλώσεις στο Βόλο.

Στις φωτογραφίες: με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο, έπειτα από την πανηγυρική Αρχιερατική Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Σπυρίδωνος Ν. Ιωνίας Βόλου στις 12.12.2015, με τον Γέροντα της αδελφότητος μοναζουσών της Ι. Μονής Ταξιαρχών Πηλίου π. Αντώνιο Ζούπη, στο Αρχονταρίκι της Μονής, στις πρόβες και στην εκδήλωση του "ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ" του Δήμου Βόλου, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 και σε άλλες όμορφες και παρεΐστικες στιγμές.

 

 

 

 

20/11/2015

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

 

Στην Κέρκυρα και κατά το διάστημα 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2015 έλαβε χώρα το 7ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας. Αυτός ο ιδιαίτερα επιτυχημένος θεσμός των διατμηματικών μουσικολογικών συνεδρίων συνασπίζει πλέον τις επιστημονικές δυνάμεις και των τεσσάρων αρμοδίων ακαδημαϊκών τμημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, του ΕΚΠΑ και του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το ειδικό θέμα του Συνεδρίου ήταν «Μουσική, λόγος και τέχνες», αλλά πραγματοποιήθηκαν και πολλές συνεδρίες ανεξάρτητης θεματικής.

Το εν λόγω Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο παρέσχε άριστη ευκαιρία μιας έμπρακτης παρουσίας και της πρόσφατα ιδρυθείσας στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας Ερευνητικής Ομάδας Βυζαντινομουσικολογικών Σπουδώνπραγματοποίησε κατ’ αυτό συζήτηση στρογγυλής τράπεζας υπό τον τίτλο: «Βυζαντινές Μουσικές Σπουδές: Θέματα επιστημολογικού αυτοπροσδιορισμού». Αυτή η ομάδα αποτελείται από όλα τα υπηρετούντα στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της Ελλάδος μέλη ΔΕΠ με ειδίκευση στη Βυζαντινή Μουσικολογία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτής της στρογγυλής τράπεζας προκρίθηκε λυσιτελέστερο να συζητηθούν πτυχές ενός όντως «επιστημολογικού αυτοπροσδιορισμού» του κλάδου της Βυζαντινής Μουσικολογίας, θέμα που παραμένει ζητούμενο και διερευνητέο. Συζητήθηκαν ειδικότερα ζητήματα ορολογίας/μεθοδολογίας της Βυζαντινής Μουσικολογίας σε τομείς όπως η Θεωρία, η Ιστορία, η Κωδικολογία, η Παλαιογραφία, η Ανάλυση, η Ερμηνεία, η Διδακτική κ.λπ., μέσα από επιμέρους βραχείες εισηγήσεις-τοποθετήσεις, αλλά κυρίως με συνακόλουθη σχετική διεξοδική συζήτηση. Τη συζήτηση, εποικοδομητικά αναπτυχθείσα μεταξύ των παρευρεθέντων και των συμμετεχόντων διαδικτυακά, συντόνισε ο Αν. Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ Αχιλλέας Χαλδαιάκης, ενώ με ολιγόλεπτες παρεμβάσεις έλαβαν τον λόγο και μίλησαν κατά σειράν οι παρακάτω καθηγητές:

 

Θωμάς Αποστολόπουλος:   Ανοιχτά θέματα θεωρίας για τη Βυζαντινή Μουσικολογία

Κωνσταντίνος Καραγκούνης: Προς τη συγγραφή ενός νέου πλήρους επιστημονικού θεωρητικού συγγράμματος για τη Θεωρία, με βάση την ισχύουσα Ψαλτική Πράξη

Μαρία Αλεξάνδρου: Όψεις διδακτικής της παλαιογραφίας

Γιάννης Λιάκος: Όψεις διδακτικής της Ψαλτικής Τέχνης

Μιχάλης Στρουμπάκης: Η συστηματική έρευνα της ιστορίας της εκκλησιαστικής μουσικής από τον 19ο αιώνα και εντεύθεν και η εξιχνίαση της δομής του μέλους

Νεκτάριος Πάρης: Θέματα ερμηνείας της Ψαλτικής Τέχνης

Δημήτρης Γιαννέλος: Θέματα ερμηνείας της Ψαλτικής Τέχνης

Σπυρίδων Αντωνίου: Η Θεολογική διάσταση της Ψαλτικής Τέχνης

Εμμανουήλ Γιαννόπουλος: Η ψαλτική ως απόλυτη μουσική και ως λειτουργική μουσική, σε συνδυασμό με την διάχυσή της στην παγκόσμια κοινότητα

Στάθης Μακρής: Προβλήματα επιστημονικού προσδιορισμού και μεθοδολογίας της έρευνας για την εκκλησιαστική μουσική.

 

 

Κατά την παραπάνω εκτεταμένη συζήτηση αποφασίστηκε και η δημιουργία ενός Δικτύου (Network) για τη στήριξη και την προώθηση των βυζαντινομουσικολογικών σπουδών, ιδιαίτερα κατά τις σημερινές δύσκολες συνθήκες, οι οποίες για τους γνωστούς λόγους επιδεινούνται περαιτέρω τόσο στο πλαίσιο της λειτουργίας των ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όσο και εντός των ειδικών και παραδοσιακά οικείων εκκλησιαστικών χώρων που ανέκαθεν συνέδραμαν στην ακαδημαϊκή έρευνα των λατρευτικών τεχνών. Η δημιουργία αυτού του φορέα αποσκοπεί στη συνένωση δυνάμεων, στην καλλιέργεια πνεύματος αλληλοϋποστήριξης και στην επίτευξη της βέλτιστης προς τα έξω μαρτυρίας· στοχεύει δε και στην έγκυρη και ουσιαστική παρέμβαση και πρόταση, σε επίπεδο επιστημονικό και πρακτικό, σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα της Ψαλτικής Τέχνης.

 

Το εγχείρημα κρίθηκε σκόπιμο να τοποθετηθεί εξαρχής στην υψηλότερη δυνατή ακαδημαϊκή περιωπή και να υποστηριχθεί ιδρυτικά από όλα τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της Ελλάδος. Σε δορυφορικό ρόλο θεωρείται αυτονόητη η συνεργασία, καταρχήν, με το σύνολο των διδακτόρων στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα, αλλά εξίσου και με άλλους επιστήμονες που έχουν γενικότερα συμβάλει στη μουσικολογική έρευνα. Αυτονόητη είναι επίσης και η διασύνδεση του Δικτύου με ακαδημαϊκούς συναδέλφους και ερευνητές του εξωτερικού, ιδιαίτερα δε των ομοδόξων χωρών που προάγουν τις αντίστοιχες βυζαντινομουσικολογικές σπουδές, ακόμη και η επαφή και συνεργασία του με ψαλτικούς φορείς και πρόσωπα για την παρακολούθηση και της ζώσας πράξης και την εκατέρωθεν αρωγή της επιστήμης.

 

Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτιμήθηκε ιδιαίτερα θετικά από τους μετέχοντες στο ίδιο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο συναδέλφους των λοιπών κλάδων της Μουσικολογίας, καθώς η εν τη ενώσει ισχύς μιας ομάδας αποτελεί οδηγό και υπόδειγμα για περαιτέρω συμμαχίες και συντονισμό δυνάμεων προς επίτευξη και ευρύτερων στόχων επ’ αγαθώ της Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

Ακολουθεί το κείμενο ιδρυτικής διακήρυξης του Δικτύου, όπως αναγνώστηκε και ψηφίστηκε κατά το Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο:

 

Ακαδημαϊκό Βυζαντινομουσικολογικό Δίκτυο

 

Με πρωτοβουλία όλων των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της Ελλάδος και στο διατμηματικό πλαίσιο της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας (και ειδικότερα της εντός αυτής Ερευνητικής Ομάδας Βυζαντινομουσικολογικών Σπουδών), συγκεκριμένα δε κατά το Διατμηματικό Συνέδριο Μουσικολογίας που διεξάγεται στην Κέρκυρα το διάστημα 30.10-1.11.2015 του Δικτύου που θα αναλάβει αυτό το έργο, ενός Δικτύου με την επωνυμία: Ακαδημαϊκό Βυζαντινομουσικολογικό Δίκτυο: και κατά τη διάρκεια σύσκεψης σε στρογγυλή τράπεζα υπό τον τίτλο: Βυζαντινές Μουσικές Σπουδές: Θέματα επιστημολογικού αυτοπροσδιορισμού το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015, συζητήθηκε και αποφασίστηκε η δημιουργία ενός Δικτύου για τη στήριξη και την προώθηση των βυζαντινομουσικολογικών σπουδών. Ακολουθεί η συμφωνηθείσα ιδρυτική διακήρυξη.

 

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Το Ακαδημαϊκό Βυζαντινομουσικολογικό Δίκτυο ιδρύεται με σκοπό τη στήριξη και την προώθηση των βυζαντινομουσικολογικών σπουδών. Τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου, εκπρόσωποι τεσσάρων Πανεπιστημίων και τριών Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της Ελλάδος, κρίνουν εξαιρετικά χρήσιμη και πολλαπλά εποικοδομητική τη συσπείρωσή τους κάτω από το παρόν Δίκτυο, ως ευκαιρία δημιουργίας ενός (διαδικτυακού αλλά και διαπροσωπικού) διαύλου άμεσης και απρόσκοπτης και συνεχούς επικοινωνίας ομοτέχνων και ομοϊδεατών, με στόχο την πολύπλευρη και παντοιότροπη στήριξη και προώθηση του γνωστικού πεδίου των περί τη Βυζαντινή/Εκκλησιαστική Μουσική Σπουδών και Ερευνών.

 

Η Ελλάδα επελέγη ως κέντρο του Δικτύου λόγω του ισχυρού συμβολισμού που τη συνοδεύει ως λίκνο των βυζαντινομουσικολογικών αξιών μέσα από τα έργα των φιλοσόφων, δραματουργών, ποιητών και μουσικών της, διαχρονικά. Σύμφωνα δε με τις αρχές του ανθρωπισμού είναι αυτονόητο ότι όλα τα μέλη του Δικτύου, τωρινά και μελλοντικά, είναι απόλυτα ίσα μεταξύ τους.

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

Αχιλλέας Χαλδαιάκης

Γιάννης Λιάκος

Δημήτρης Γιαννέλος

Δημήτρης Μπαλαγεώργος

Εμμανουήλ Γιαννόπουλος

Θωμάς Αποστολόπουλος

Κωνσταντίνος Καραγκούνης

Μαρία Αλεξάνδρου

Μιχάλης Στρουμπάκης

Νεκτάριος Πάρης

Σπυρίδων Αντωνίου

Στάθης Μακρής

Φλώρα Κρητικού

 
19/10/2015
Στις 19 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας διάλεξη της κ. Βασιλικής Β. Μαυροσκά, επ. καθηγήτρια ΑΕΑΑ, με θέμα «Η θεολογία των εικόνων μέσα από την πατερική τεκμηρίωση και τη σύγχρονη ορθόδοξη θεολογική σκέψη», σε ομάδα ευαγγελικών θεολόγων του Hofgeismar, στην περιοχή Kassel της Γερμανίας. Οι φοιτητές του ευαγγελικού σεμιναρίου επισκέφτηκαν με τους καθηγητές τους την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη και Αθήνα) για σειρά επαφών και θεολογικής ενημέρωσης από ορθόδοξους καθηγητές. Στη συνάντηση τέθησαν θέματα προς περαιτέρω σκέψη και συζήτηση και ολοκληρώθηκε με γεύμα που παρατέθηκε στην τραπεζαρία της Ακαδημίας.