ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ERASMUS+

 

Το ERASMUS+,το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020, στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Πρόκειται για τη συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τηνεολαία, μεταξύ των οποίων και το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci,Comenius, Grundtvig).

 

Το Erasmus+ περιλαμβάνει     3 βασικές δράσεις    (Key Actions): 
 Βασική Δράση 1 / KA1 → Μαθησιακή Κινητικότητα των ατόμων
 Βασική Δράση 2 / ΚΑ2 → Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών
 Βασική Δράση 3 / ΚΑ3 → Ενίσχυση σε θέματα Μεταρρύθμισης Πολιτικής