ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Δ.Π.

Θέμα: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Προσωπικού της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

εγκρίνουμε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης διδακτικού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική» στη βαθμίδα του Καθηγητή.

Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1631/Γ΄/23.6.2023 (ΥΑ με αριθ. Φ.201/2/67865/Ζ2).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία της Ακαδημίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον
ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακα-
δημίας:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και
λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του
ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων).
9010 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 1631/23.06.2023
3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία
για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά
τους.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 υποβάλλο-
νται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος,
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη
τη διάρκεια αυτής.
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοι-
νότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεν-
νήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως
της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατά-
σταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από
την Υπηρεσία).
8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου
τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού
αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής
διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύ-
θυνη δήλωση του ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα
το προσκομίσει, πριν από την έκδοση της υπουργικής
πράξης διορισμού του. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
9. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, πρέπει υποχρεω-
τικά να υποβληθούν από τους υποψηφίους το αργότερο
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικα-
σίας εκλογής.
10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτου κράτους –
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβλη-
θούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και πτυ-
χίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι ή
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου
ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄1 επιπέδου από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής
γλώσσας.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο