“Εισαγωγή στην Επιστήμη διαχείρισης συντήρησης κειμηλίων”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές
που πρόκειται να παρακολουθήσουν το
“Εισαγωγή στην Επιστήμη διαχείρισης
συντήρησης κειμηλίων” όπως
ακολουθήσουν τους παρακάτω δυο (2)
συνδέσμους, με τη σειρά που δίνονται, με
σκοπό την εγγραφή τους στο μάθημα και
στην πλατφόρμα σύγχρονης  εκπαίδευσης
Microsoft Teams.

Join conversation [1]

JOIN CONVERSATION

Join conversation [2]

JOIN CONVERSATIONLinks:
——
[1] https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a70389cbe51044f16ab122587a0119ec7%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe0c7ddd-0ac9-4dbb-b481-7c19af2c4fa6&tenantId=b4fbd130-9a32-42b4-976d-ef25d72dee67
[2] https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8b7d0def1a93494293475105ccfc7f4e%40thread.tacv2/conversations?groupId=20bb4af1-c549-4e9e-868c-8cca55207a7f&tenantId=b4fbd130-9a32-42b4-976d-ef25d72dee67

Upcoming Events

en_GB
Skip to content