ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΦΟΙΤΗΤΩΝ από ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οι φοιτητές από την ΑΕΑ ΒΙ θα εξετασθούν ως ακολούθως:

α) Τρίτη, 27/9/2022 και ώρα 8.30 π.μ. θα εξετάσει τα μαθήματά του ο κ. Κουντούρης Γεώργιος

β) Τετάρτη, 28/9/2022 και ώρα 9.00-10.00 π.μ. θα εξετάσει τα μαθήματά του ο κ. Γιαννούλης Δημήτριος. Επίσης θα εξετάσει τα μαθήματα του Σεβ. Μητροπολίτου Κεφαλληνίας Δημητρίου (Χριστιανική Αρχαιολογία, Ιεραποστολική) καθώς και της κας Ράπτη Μαρίας  (Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Χριστιανική Κατήχηση, Παιδαγωγική)

Τετάρτη 28/9/2022 και ώρα 10:30 εξέταση Αγγλικών Ι από την Δρ Δέσποινα  Πάνου (ΑΕΑΑ). Σύνδεσμος: https://conference.aeaa.gr/b/rer-7r3-nmg

γ) Πέμπτη, 29/9/2022 και ώρα 10.00 π.μ. θα εξετάσει τα μαθήματά του ο κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

δ) Δευτέρα, 3/10/2022 και ώρα 9.00 π.μ. θα εξετάσει τα μαθήματά του ο π. Σέργιος Μαρνέλλος.

Επίσης θα εξετάσει το μάθημα του Σεβ. Μητροπολίτου Κεφαλληνίας Δημητρίου (Ιστορία Χριστ. Λατρείας).

Δευτέρα 3/10/2022 ώρα 10:00 : Επιστημονική μεθοδοθολογία και τεχνικές αποτύπωσης: κα Τσιμπουκίδου (ΑΕΑΑ)

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του κ. Γκάμα (Εισαγωγή στην Πληροφορική και Η πληροφορική στην ποιμαντική) και της κας Μπάρμπα (Αγγλικά ) θα ανακοινωθούν εντός των προσεχών ημερών.

Οι φοιτητές και καθηγητές θα χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα Microsoft Teams ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTg3YjgyMGEtOWYxNi00NGY1LThlMWItNzNjNDU1MjE3YThl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efff191b-a12a-4f18-a298-f853c4d8d68c%22%2c%22Oid%22%3a%224b57a98b-601c-4191-ba0b-f6e53bbaa915%22%7d 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΗ 27.9.2022 ΩΡΑ 08:30 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΟΣΑ ΔΙΔΑΞΕ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.9.2022 ΩΡΑ 09:00-10:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.9.2022 ΩΡΑ 09:00-10:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.9.2022 ΩΡΑ 09:00-10:00

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.9.2022 ΩΡΑ 10:30

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΟΣΑ ΔΙΔΑΞΕ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ(ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Χριστιανική Αρχαιολογία, Ιεραποστολική
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (ΡΑΠΤΗ)

 

ΠΑΝΟΥ

Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Χριστιανική Κατήχηση, Παιδαγωγική

 

ΑΓΓΛΙΚΑ: https://conference.aeaa.gr/b/rer-7r3-nmg

ΠΕΜΠΤΗ 29.9.2022 ΩΡΑ 10:00 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΟΣΑ ΔΙΔΑΞΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ 3.10.2022 ΩΡΑ 09:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 3.10.2022 ΩΡΑ 09:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 3.10.2022 ΩΡΑ 10:00

π. ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΟΣΑ ΔΙΔΑΞΕ
π. ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

κα ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΟΥ (ΑΕΑΑ)

Ιστορία Χριστ. Λατρείας

Επιστημονική μεθοδολογία και τεχνικές αποτύπωσης. Σύνδεσμος: https://conference.aeaa.gr/b/7gq-zv9-9ge

Upcoming Events

en_GB
Skip to content