Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.
Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.128839/Ζ1/19-10-2022(Β΄5438) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 140832/Ζ1/25-8-2017 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Β΄2993)», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β΄1688) όμοια και ισχύει», η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 όπως ισχύει.
Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών θα ελέγχεται μέσω αυτόματης διασύνδεσης ηλεκτρονικής εφαρμογής με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α΄159). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας, δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2022 θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) προκειμένου να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο (προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός).
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 έως την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ.. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.
Α. Διαδικασία υποβολής της αίτησης
Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.
Κατ` εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
2
Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του. Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή,
β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του/της έτερου γονέα (σε περιπτώσεις διαζευγμένων, θανόντων ή άγαμων γονέων, το αντίστοιχο πεδίο παραμένει κενό) και του φοιτητή εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου και του/της συζύγου του στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής (σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας),
γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,
δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).
Στην περίπτωση συγκατοίκησης, συμπληρώνονται και τα ακόλουθα:
ε) o αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,
στ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,
ζ) ο Α.Φ.Μ. του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή
Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο o φοιτητής δεν έχει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα σε ισχύ, τότε υποβάλλει αίτηση χορήγησης του επιδόματος, αφού προηγουμένως αιτηθεί και παραλάβει την Ακαδημαϊκή του Ταυτότητα. Αν η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει ακυρωθεί λόγω λήξης της φοιτητικής ιδιότητας (περάτωση σπουδών, διακοπή φοίτησης κ.λ.π.) τότε λαμβάνονται υπόψη στοιχεία της τελευταίας ακυρωμένης Ακαδημαϊκής του Ταυτότητας και ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Ιδρύματος βεβαιώνει κατά την επιβεβαίωση του ακαδημαϊκού κριτηρίου ότι ο φοιτητής είχε τη φοιτητική ιδιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Διευκρινίζεται ότι φοιτητές-υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δηλώνουν ότι οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού και δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τον αριθμό της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).
Στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης δικαιούχος γονέας απεβίωσε μετά τη λήξη του φορολογικού έτους 2022 και ο φοιτητής/τέκνο του υπαγόταν σε αυτόν ως προστατευόμενο μέλος, ο/η σύζυγος του θανόντος θα πρέπει να υποβάλει οριστικά την αίτησή του εμπρόθεσμα. Στη συνέχεια προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το Ίδρυμα, αφού επιβεβαιώσει ότι ο δικαιούχος ανήκει σε αυτή την κατηγορία, προωθεί τον μοναδικό αριθμό υποβολής αίτησης μέσω e-mail: stegastiko@minedu.gov.gr στη Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, αναφέροντας τη σχετική αιτιολογία.
Β. Έλεγχος Κριτηρίων – Δικαιολογητικά
Β 1. Για τον χαρακτηρισμό του φοιτητή ως δικαιούχου, ο έλεγχος των κριτηρίων διενεργείται, ανάλογα με την περίπτωση ως εξής:
α) Ο φοιτητής είναι ορφανός και από τους δύο γονείς: υποβάλλεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.
β) Οι γονείς του φο ιτητή είναι κάτοικο ι εξωτερικο ύ: υποβάλλεται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του φοιτητή στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που δεν επαληθευτεί κάποιο από τα παραπάνω, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Ιδρύματος επιλέγει το αντίστοιχο πεδίο και η αίτηση απορρίπτεται.
γ) Ο φο ιτητής είναι π άνω απ ό είκο σι π έντε (25 ) ετών: ελέγχεται ηλεκτρονικά από τα στοιχεία του Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αφορά σε φοιτητές που έχουν γεννηθεί πριν την 1-1-1997, οι οποίοι δεν εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεις των γονέων τους.
δ) Ο φο ιτητής είναι υπ ό χρεο ς σε υπο βο λή φο ρο λο γικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμε νο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4172/2013(Α’ 167): ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
3
Β2. Για τη χορήγηση του επιδόματος, ο έλεγχος των κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών έχει ως εξής:
α) Οικο γενειακό εισόδημα : ελέγχεται το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα, με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο έλεγχος (μη εκκαθάριση της δήλωσης), η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και επανεξετάζεται με την ίδια διαδικασία μετά την παρέλευση τριμήνου. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ο φοιτητής και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση – θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής – στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.
Ειδικά στην περίπτωση φοιτητών που καθίστανται δικαιούχοι επειδή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού και μόνο εξαιτίας του λόγου αυτού, ο αιτών φοιτητής υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο εισόδημα και στην περιουσιακή του κατάσταση, τόσο του ιδίου όσο και των γονέων του ή του γονέα τον οποίο βαρύνει, αν οι γονείς του είναι διαζευγμένοι ή είναι άγαμος/άγαμη ή έχει αποβιώσει ο ένας γονέας, τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα και η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου. Η επαλήθευση των σχετικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών.
β) Μη υπέρβαση του π ρο βλεπό μενο υ, απ ό τον κανο νισμό σπο υδών, χρο νικο ύ ο ρίο υ εξαμήνων φο ί-τησης: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας προκύπτει λανθασμένη ένδειξη (π.χ. λόγω προηγούμενης διακοπής σπουδών) το σχετικό κριτήριο επιβεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.
Σημειώνεται ότι το επίδομα χορηγείται στους δικαιούχους που δεν έχουν υπερβεί τα έτη σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, συνυπολογιζόμενου του χρόνου κατά τον οποίο έλαβαν το επίδομα στη διάρκεια σπουδών του φοιτητή σε άλλο Τμήμα ή Σχολή.
γ) Επιτυχής εξέταση στα μισά μαθήματα του π ρο ηγο ύμενο υ ακαδημαϊκο ύ έτο υς, σύμφωνα με το
ενδεικτικό π ρό γραμμα σπο υδών: Η Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής εκδίδει τη σχετική βεβαίωση και ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος επιβεβαιώνει το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
δ) Μισθωτήριο συμβόλαιο: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος ηλεκτρονικά, προσκομίζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος και ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί τα σχετιζόμενα με το μισθωτήριο κριτήρια στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες εντός του ακαδ. έτους 2022-2023. Σε περίπτωση διαμονής σε πανσιόν ή ξενοδοχείο προσκομίζεται βεβαίωση παραμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.
Η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο που βρίσκεται στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο με αυτόν της πόλης σπουδών του φοιτητή. Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, σημειώνεται ότι το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη, συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα. Ως μία πόλη θεωρείται επίσης και ο νομός Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών του καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Στους επισυναπτόμενους Πίνακες 2 και 3 αναγράφονται οι Δήμοι όπως εμφανίζονται στο Μητρώο Ε9 της ΑΑΔΕ οι οποίοι αποτελούν την «πόλη» της Αθήνας και αυτοί που συγκροτούν το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
Αν ως μισθωτής εμφανίζεται ο/η αδελφός/ή του φοιτητή ή ο γονέας τον οποίο δεν βαρύνει ο φοιτητής (σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων) και δεν επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική επαλήθευση, το κριτήριο εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος στην οποία υποβάλλεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ότι συναινεί στη χορήγηση του επιδόματος.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από μετεγγραφή, στη συνολική εξάμηνη διάρκεια της μίσθωσης,
4
συνυπολογίζεται και η τυχόν μίσθωση κατοικίας στην πόλη της προηγούμενης Σχολής ή Τμήματος εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, με την προσκόμιση του σχετικού μισθωτηρίου στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.
ε) Μη π λήρης κυριό τητα ή επ ικαρπ ία κατοικίας του φο ιτητή ή των γο νέων του στην π ό λη σπο υδών του: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα, με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της ΑΑΔΕ η πόλη σπουδών αντιστοιχεί με τον Δήμο του Μητρώου Ε9 της ΑΑΔΕ όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο Πίνακα 1 για κάθε Τμήμα.
Σημειώνεται ότι για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών ισχύουν τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο Β2.δ της παρούσας.
στ) Οι γο νείς το υ φο ιτητή ή ο ίδιο ς δεν είναι κύριο ι ή επ ικαρπ ωτές κατοικιών (ιδιο χρησιμο πο ιο υμένων ή εκμισθωμ ένων) πο υ υπ ερβαίνο υν τα διακό σια (20 0) τ.μ. αθρο ιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα π ο υ βρίσκο νται σε δήμο ή κο ινό τητα με π ληθυσμό λιγό τερο των τριών χιλιάδων (3.000 κατοίκων, ό πως ο ι ο ργανισμο ί αυτο ί τοπ ικής αυτο διο ίκησης π ρο βλέπο νταν π ριν την ισχύ του ν.2539/1997(Α΄ 244). Στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200) τ.μ. δεν προσμετρώνται τα ημιτελή κτίσματα: Ο έλεγχος γίνεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016.
Σε περίπτωση που από τον ηλεκτρονικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούται το περιουσιακό κριτήριο και μόνο στην περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει ότι διαθέτει κατοικία που βρίσκεται σε Δήμο ή Κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος έντυπη βεβαίωση από το Δήμο που αφορά στον πληθυσμό, καθώς και δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) τρέχοντος έτους.
Αναλυτικά στοιχεία περιουσιακής κατάστασης (τόσο για την Ελλάδα, όσο και για το εξωτερικό) υποβάλλονται επίσης στην περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι κάτοικοι εξωτερικού σύμφωνα με την παράγραφο Β2.α της παρούσας.
ζ) Μό νιμη κατοικία του δικαιο ύχου (το υ γο νέα το υ φο ιτητή ή το υ φο ιτητή κατά π ερίπ τωση) : ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος ηλεκτρονικά, προσκομίζεται έντυπη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον αντίστοιχο Δήμο, το τελευταίο εκκαθαριστικό ή άλλο κατάλληλο δικαιολογητικό, στο οποίο να αποτυπώνεται σαφώς η μόνιμη κατοικία του δικαιούχου, στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος και ο αρμόδιος υπάλληλος επιβεβαιώνει το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Σημειώνεται ότι για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών ισχύουν ομοίως τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο Β2.δ της παρούσας.
Β3. Επιπρόσθετα κριτήρια στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί:
α) Ακαδημαϊκή Ιδιότητα του συγκατοικούντος φοιτητή: Ο συγκατοικών φοιτητής δεν είναι κάτοχος άλλου πτυχίου Α.Ε.Ι. και δεν έχει υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο εξαμήνων φοίτησης: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού ελέγχου λόγω εσφαλμένης συμπλήρωσης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και εφόσον ο συγκατοικών φοιτητής πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών και υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος και ο υπάλληλος αξιολογεί το κριτήριο στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Ο συγκατοικών φοιτητής θα πρέπει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 να φοιτούσε σε ένα από τα Τμήματα που αναφέρονται στον Πίνακα 1 της παρούσας.
β) Ο συγκατοικών φοιτητής φοιτά στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα σπουδών με τον φοιτητή για τον οποίο γίνεται η αίτηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος : ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων ή περιοχών, που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας
5
περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις. Σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού ελέγχου κι εφόσον συντρέχει η ως άνω προϋπόθεση, προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών όπου αναγράφεται η έδρα του Τμήματος που φοιτά ο συγκατοικών φοιτητής και ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί το κριτήριο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
γ) Ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί ως μισθωτής για λογαριασμό του έτερου φοιτητή ταυτίζεται με τον ΑΦΜ του συγκατοικούντος φοιτητή ή συμπεριλαμβάνει τον φοιτητή ως προστατευόμενο τέκνο στη φορολογική δήλωσή του για το έτος 2022 : Σε περίπτωση που οι εν λόγω ΑΦΜ δεν ταυτίζονται, ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, εάν ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο συγκατοικών φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) με βάση τη φορολογική δήλωση του έτους 2022. Σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού ελέγχου και εφόσον το άτομο που αναγράφεται στο μισθωτήριο είναι γονέας ή αδερφός/ή του συγκατοικούντος φοιτητή, προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να καθιστά σαφή τη συγγενική σχέση και ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί το κριτήριο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
δ) Το μισθωτήριο της αίτησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος περιλαμβάνει ως μισθωτή τον ΑΦΜ που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα φοιτητή : ελέγχεται αν συμπεριλαμβάνεται ο εν λόγω ΑΦΜ στο μισθωτήριο με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος ηλεκτρονικά και εφόσον εμφανίζεται ο δηλωθέν ΑΦΜ για τον συγκατοικούντα στο μισθωτήριο, προσκομίζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος και ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί το κριτήριο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
Β 4. Λοιπά δικαιολογητικά που ελέ γχονται από τις υπ ηρεσίες των Ι δρυμάτων:
α) Πιστοποιητικό θανάτ ου στην περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας (ή ο φοιτητής) δεν καταχωρίζει το ΑΦΜ του/της συζύγου, για το λόγο αυτό.
β) Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας επικαλείται διάσταση ή διαζύγιο και δεν καταχωρίζει το ΑΦΜ του/της συζύγου, για το λόγο αυτό.
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας είναι άγαμος/ άγαμη.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία σε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό θανάτου και εφόσον ο αιτών συναινεί για την αυτόματη και αυτοδίκαιη άντληση των δεδομένων από το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ.4124/22-01-2019 ΚΥΑ (Β΄767) και την με αριθμ.πρωτ.44600/Α7/9-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού το οποίο κοινοποιείται στο οικείο Ίδρυμα για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ηλεκτρονικά η αναζήτηση του πιστοποιητικού ή δεν επαληθευτεί ηλεκτρονικά από το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» η ορθότητα των δηλωθέντων ισχυρισμών, ο δικαιούχος προσκομίζει το πιστοποιητικό στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.
Β5. Στοιχεία που δηλώνονται υπεύθυνα απ ό τον δικ αιούχ ο στην ηλ εκτρονική εφαρμ ογή
α) ο φοιτητής δεν είναι κάτοχος άλλου προπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ ή ΑΕΑ. Το σχετικό κριτήριο ελέγχεται επίσης με αυτόματη διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
β) ο φο ιτητής δεν διαμένει σε φο ιτητική εστία, ο ύτε του π αρέχεται στέγαση απ ό τη Σχ ο λή το υ. Αν ο φοιτητής διέμενε ή διαμένει σε φοιτητική εστία για κάποιο χρονικό διάστημα, αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το εξάμηνο εντός του ακαδημαϊκού έτους.
γ) τα έτη για τα ο π ο ία έχει λάβει το στεγαστικό επίδο μα είναι λιγό τερα απ ό τα έτη σπ ο υδών το υ Τμήματος ή Σχολής φοίτησης του φοιτητή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους (συνυπολογιζόμενου πιθανού χρόνου κατά τον οποίο έλαβε επίδομα στη διάρκεια σπουδών του σε άλλο Τμήμα ή Σχολή).
δ) σύμφωνα με την εγκύκλιο, πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια της δράσης, καθώς και τα κριτήρια περί μόνιμης κατοικίας σε σχέση με την πόλη σπουδών.
6
ε) τα δηλωθέντα στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.
Ο αιτών υποχρεούται κατά την υποβολή της αίτησής του, και σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη ή μη αληθή στοιχεία καταχωρισμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή/και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να προβεί σε ενέργειες για την διόρθωσή τους πριν την επεξεργασία τους από τα εν λόγω συστήματα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ιδρυμάτων μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησης.
Γ. Εκκαθάριση και ενταλματοποίηση
Η αξιολόγηση των αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος πραγματοποιείται στην ειδική εφαρμογή https://evaluation-stegastiko.minedu.gov.gr/
Οι αιτήσεις αξιολογούνται αρχικά αναφορικά με τα στοιχεία που αφορούν στον φοιτητή για τον οποίο πραγματοποιείται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος και μόνον εφόσον αυτά εγκριθούν, αξιολογούνται τα επιπρόσθετα στοιχεία συγκατοίκησης.
Στις αιτήσεις οι οποίες εγκρίνονται ως προς τα στοιχεία που αφορούν στον φοιτητή για τον οποίο πραγματοποιείται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος και είτε δεν έχουν συμπληρωθεί στοιχεία συγκατοίκησης είτε τα στοιχεία συγκατοίκησης δεν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος, καταβάλλεται το ποσό των 1.500 ευρώ.
Σε περίπτωση έγκρισης όλων των στοιχείων της αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων συγκατοίκησης, καταβάλλεται το ποσό των 2.000 ευρώ.
Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και επαληθευτούν οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος από το ηλεκτρονικό σύστημα και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προωθούνται στην οικονομική υπηρεσία του Ιδρύματος για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων οι εκτυπωμένες αιτήσεις μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Η οικονομική υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για τις διασταυρώσεις των στοιχείων και τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών ελέγχων που έγιναν από τα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα.
Στην περίπτωση φοιτητών που προέρχονται από μετεγγραφή, το επίδομα χορηγείται από το Ίδρυμα που ανήκει ο φοιτητής τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.
Η δαπάνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκκαθαρίζεται από τις οικείες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας και εντέλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις, από τις Υπηρεσίες αυτές.
Για την ενταλματοποίηση της δαπάνης οι ανωτέρω φορείς επιχορηγούνται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες μεταβιβάζονται στον προϋπολογισμό τους για τον σκοπό αυτό σε διακριτό κωδικό αριθμό.
Δ. Ενστάσεις – Αιτήσεις θεραπείας
Ένσταση-αίτηση θεραπείας μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε αιτείται του στεγαστικού επιδόματος, εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη γνωστοποίηση, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε από την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του απορριπτικού αποτελέσματος, το οποίο προέκυψε είτε από τον ηλεκτρονικό έλεγχο, είτε από τον έλεγχο των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η ένσταση-αίτηση θεραπείας υποβάλλεται έντυπα προς το Ίδρυμα και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορεί να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την εξέταση της ένστασης-αίτησης θεραπείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ε σω τ. Διανο μή:
1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης
2. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
4. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄
6
ΠΙΝ Α Κ ΑΣ 1: ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΗΜΟ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ε9 ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
413
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
419
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
384
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
9997
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
103
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
107
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
111
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
112
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
119
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
120
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
129
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
133
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
134
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
137
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
139
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
140
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
147
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
163
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
168
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘΕΑΤΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
172
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
203
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
211
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
219
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
227
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
233
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
237
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
245
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
255
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
265
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
273
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
275
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
279
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
285
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
291
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
297
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
305
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
307
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
311
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
338
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
357
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
363
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
402
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
ΣΕΡΡΩΝ
403
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
406
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
780
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9998
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
477
ΑΣΠΑΙΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
497
ΑΣΠΑΙΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
507
ΑΣΠΑΙΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
776
ΑΣΠΑΙΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
323
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
324
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
325
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
326
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
327
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
328
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
551
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
740
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΘΗΒΑΙΩΝ
755
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΑΜΦΙΣΣΗΣ
1061
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1063
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΘΗΒΑΙΩΝ
1064
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΜΦΙΣΣΗΣ
97
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
106
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
108
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
121
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
142
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
160
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
186
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
207
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ
212
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
223
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ
9
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
224
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
234
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ
290
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
302
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
353
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
373
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
404
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
476
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ
1301
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
1302
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
1601
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
1602
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
1603
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
1604
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
1605
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
1606
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
1607
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
1609
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
1610
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
1613
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1614
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
1615
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1616
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
1617
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
1618
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
1619
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
1620
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
10
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
1621
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
1622
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
1623
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
1624
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
1625
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
1626
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
1627
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
1628
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
1629
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
1630
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
1632
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
1633
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
1634
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1635
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
101
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
105
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
109
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
110
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
117
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
118
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
123
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
11
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
127
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
128
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
131
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
135
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
146
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
148
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
154
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
171
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
173
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
182
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
183
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
188
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
192
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
243
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
253
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
263
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΗΜΕΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
12
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
277
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
283
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
289
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
295
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
303
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
306
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
309
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
330
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
401
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ
408
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
479
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
499
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
577
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
722
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
737
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
1001
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
13
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
1002
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
1004
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
1005
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
1006
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
1007
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
1008
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
1010
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
1011
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
201
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
209
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
217
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
225
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
229
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
231
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
235
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
241
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
246
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
1651
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1652
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1653
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
1654
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
1655
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1656
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1657
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1659
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1660
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1662
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
1664
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
145
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
342
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
366
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
367
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
385
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
407
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
1451
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
1452
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
1453
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
1454
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
1455
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
1456
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
150
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
240
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
312
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
313
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
314
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
329
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
333
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
347
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
143
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΡΟΔΟΥ
15
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
162
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΡΟΔΟΥ
167
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
180
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΙΟΥ
181
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΡΟΔΟΥ
218
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
222
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΧΙΟΥ
238
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
252
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
276
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
310
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
320
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΧΙΟΥ
344
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
348
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
354
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
372
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΥΡΙΝΑΣ
612
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΙΟΥ
1391
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
387
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
388
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
389
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
390
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
391
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
392
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
393
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
394
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
16
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
668
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
669
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
670
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ
671
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
672
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
673
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ
674
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
675
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
676
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
677
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
678
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
679
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
680
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
681
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
682
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
683
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ
684
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
685
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
210
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ
334
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
341
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1541
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ
1542
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ
1543
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
1544
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
1545
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
1546
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
17
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
1547
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1548
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1549
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ
1550
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1551
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1552
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1553
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
1554
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1555
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1558
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
1563
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ
1564
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ
9996
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
99
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
164
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΒΟΛΟΥ
166
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΒΟΛΟΥ
177
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
178
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΒΟΛΟΥ
208
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΟΛΟΥ
220
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΒΟΛΟΥ
228
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΟΛΟΥ
236
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΟΛΟΥ
274
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΒΟΛΟΥ
284
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
300
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
308
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
18
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
332
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΟΛΟΥ
350
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΒΟΛΟΥ
360
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΒΟΛΟΥ
369
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΛΑΜΙΕΩΝ
405
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
451
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
467
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
489
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
506
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)
ΛΑΜΙΕΩΝ
522
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
553
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
565
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
591
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
609
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
625
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
651
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΛΑΡΙΣΑΣ
652
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
ΛΑΜΙΕΩΝ
659
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
705
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΛΑΜΙΕΩΝ
723
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
ΛΑΡΙΣΑΣ
739
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
19
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
747
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
761
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
769
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
1422
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
1423
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΒΟΛΟΥ
1424
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1425
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1426
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
1427
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
1428
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
1429
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1430
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
1432
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1433
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
1434
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
1435
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΒΟΛΟΥ
1436
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
1437
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1438
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
1439
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ
113
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
114
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
122
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
130
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
156
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
185
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
249
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
20
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
259
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
269
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΗΜΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
272
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
280
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
301
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
340
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
345
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
779
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
1241
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
1242
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
1244
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
1245
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
1248
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
1249
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
1250
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
1251
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
115
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
116
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
132
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
138
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
149
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
151
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
158
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
200
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
216
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
248
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
21
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
251
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
261
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
270
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
282
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
304
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
321
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
351
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
161
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
174
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
176
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
317
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
322
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
335
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
337
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
409
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1211
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1212
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
102
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
136
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΠΑΤΡΕΩΝ
169
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
175
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
205
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
213
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
215
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
221
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
22
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
232
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
239
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
247
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
257
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
267
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΗΜΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
281
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
287
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
288
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
293
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
299
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
319
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
352
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
1272
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
1273
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
1274
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
1276
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1278
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1282
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
1283
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΤΡΕΩΝ
1284
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
1286
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
1288
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1289
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
155
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
157
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
262
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
315
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
23
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
316
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
318
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
336
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
339
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
355
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
375
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
98
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
104
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
187
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
189
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
190
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
361
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
362
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ
400
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ
411
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
1511
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1512
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1513
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1514
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1515
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1516
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1517
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ
1518
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
1519
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΠΑΡΤΗΣ
1520
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
1522
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
1523
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
24
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
1524
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
124
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
125
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
126
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
152
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
153
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
159
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
165
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
170
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
179
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
416
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
418
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
214
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
230
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
242
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
331
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
370
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
144
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
294
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
356
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
25
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣ
412
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
26
ΠΙΝ Α Κ ΑΣ 2: ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ε9 ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΗΝ «ΠΟΛΗ» ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΑΘΗΝΑ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΑΛΙΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΒΥΡΩΝΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΔΑΦΝΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΕΚΑΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ)
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
27
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΑΘΗΝΑ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΥΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΤΑΥΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΥΜΗΤΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΒΑΡΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΒΟΥΛΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΚΑ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
28
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΡΟΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΦΥΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
29
ΠΙΝ Α Κ ΑΣ 3: ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ε9 ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΥΟΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΧΕΔΩΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΥΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΚΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Upcoming Events

en_GB
Skip to content