ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέμα: Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Προσωπικού της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας.

29/6/2023

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

εγκρίνουμε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης διδακτικού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική» στη βαθμίδα του Καθηγητή.

Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1631/Γ΄/23.6.2023 (ΥΑ με αριθ. Φ.201/2/67865/Ζ2).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία της Ακαδημίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον
ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακα-
δημίας:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και
λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του
ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων).
9010 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 1631/23.06.2023
3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία
για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά
τους.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 υποβάλλο-
νται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος,
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη
τη διάρκεια αυτής.
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοι-
νότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεν-
νήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως
της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατά-
σταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από
την Υπηρεσία).
8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου
τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού
αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής
διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύ-
θυνη δήλωση του ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα
το προσκομίσει, πριν από την έκδοση της υπουργικής
πράξης διορισμού του. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
9. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, πρέπει υποχρεω-
τικά να υποβληθούν από τους υποψηφίους το αργότερο
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικα-
σίας εκλογής.
10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτου κράτους –
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβλη-
θούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και πτυ-
χίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι ή
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου
ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄1 επιπέδου από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής
γλώσσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: Έγκριση Προκήρυξης θέσης μέλους Διδακτικού Προσωπικού

Εγκρίνουμε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης διδακτικού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ2645/Γ΄/19.10.2022 (ΥΑ με αριθ. Φ.201/6/122234/Ζ2).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία της Ακαδημίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)
 3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά τους.
 4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
 5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
 • Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
 1. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.
 2. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία).
 3. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα το προσκομίσει, πριν από την έκδοση της Υπουργικής πράξης διορισμού του.
 4. Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής: Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.
 5. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημίας Αθήνας (Δημόσιο  ΑΕΙ) με έδρα την Ν. Κηφισιά καλεί προς μετάταξη μέσω του Α΄Κύκλου κινητικότητας 2022 του ΕΣΚ, δημοσίους υπαλλήλους, που πληρούν τις προϋποθέσεις μετακίνησης του Ν.4440/2016, να υποβάλουν αίτηση για πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων/ειδικοτήτων:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧ) (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧ) (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας.

Αιτήσεις υποβολής γίνονται δεκτές μόνο μέσω της πλατφόρμας: www.apografi.gov.gr

Προθεσμία υποβολής: 17 Απριλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_cmobility.html

και: info@aeaa.gr

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: Έγκριση Προκήρυξης θέσης μέλους Διδακτικού Προσωπικού

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Εγκρίνουμε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης διδακτικού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο «Δογματική» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ497Γ΄/2.3.2022 (ΥΑ με αριθμ. Φ.201/4/18835/Ζ2).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία της Ακαδημίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)
 3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά τους.
 4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
 5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
 • Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
 1. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.
 2. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία).
 3. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα το προσκομίσει, πριν από την έκδοση της Υπουργικής πράξης διορισμού του.
 4. Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής: Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.
 5. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Δ.Π.

Θέμα: Έγκριση Προκήρυξης θέσης Διδακτικού Προσωπικού

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης διδακτικού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας, με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική», στη βαθμίδα του Καθηγητή.

Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 144/Γ΄/3.2.2022 (ΥΑ με αριθμ. Φ. Φ.201/2/2144/Ζ2).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία της Ακαδημίας.

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)
 3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά τους.
 4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
 5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
 • Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
 1. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.
 2. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία).
 3. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα το προσκομίσει, πριν από την έκδοση της Υπουργικής πράξης διορισμού του.
 4. Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής: Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί.
 5. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο