ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΖΟΛΩΤΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΑΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ  Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΖΟΛΩΤΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1979

ΦΡΥΝΙΧΟΥ 8 – ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 105 58, Τηλ & Φαξ : 210 3227055, Α.Φ.Μ. 090208852 –  Δ.Ο.Υ:  Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

                                         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη χορήγησης   είκοσι     ( 20 ) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, από το “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΖΟΛΩΤΑ”, για προπτυχιακές  σπουδές εσωτερικού, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Το “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ  ΙΔΡΥΜΑ  ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΖΟΛΩΤΑ” προκηρύσσει, σύμφωνα με το σκοπό του (ΦΕΚ /Α/44/8-3-1979) και τον ισχύοντα νόμο 4182/2013, τη χορήγηση       είκοσι  ( 20  ) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, ακαδημαϊκού  έτους 2021-2022.

Ειδικότερα, οι υποτροφίες θα χορηγηθούν για προπτυχιακές σπουδές στις κατωτέρω Σχολές /Τμήματα και Ακαδημίες/Προγράμματα, κατανεμημένες ως εξής:

Θεολογική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Θεολογίας                                                                                               2  υποτροφίες

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας  & Θρησκειολογίας                                           2 υποτροφίες

Θεολογική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Θεολογίας                                                                                                2 υποτροφίες

Τμήμα Κοινωνικής  Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού                          2 υποτροφίες

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών                                                                         2 υποτροφίες

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων                                       1  υποτροφία

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών                                                                         2  υποτροφίες

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων                                       1 υποτροφία

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία  Ηρακλείου Κρήτης

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών                                                                         2 υποτροφίες

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής                                       1 υποτροφία

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλά Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών                                                                         2 υποτροφίες

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής                                       1 υποτροφία

Οι υποτροφίες αποσκοπούν στην υποστήριξη επιμελών φοιτητών για την έγκαιρη ολοκλήρωση των   σπουδών τους και τη λήψη πτυχίου.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν επιμελείς, ελληνικής ιθαγένειας ή ελληνικής καταγωγής ,  φοιτητές και φοιτήτριες στα ως άνω αναφερόμενα Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα   (Σχολές/Τμήματα, Ακαδημίες Προγράμματα),  ηλικίας μέχρι και τριάντα έξη  (36) ετών, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :

α)  έχουν εισαχθεί με πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018 και έχουν εγγραφεί κατά το ακαδημαϊκό  έτος 2021-2022 και παρακολουθούν το τέταρτο  έτος σπουδών τους. Σε περίπτωση μεταγραφής, να έχουν εισαχθεί στην αρχική τους Σχολή με τις Πανελλαδικές  εξετάσεις έτους 2018.

β)  έχουν επιτύχει μέχρι και την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου   2022 τουλάχιστον σε όλα τα μαθήματα   του  ενδεικτικού προγράμματος  σπουδών  και  των τριών  πρώτων ετών φοίτησης, με μέσο όρο βαθμολογίας  6,50 και άνω.

γ)    δεν έχουν τύχει για το ακαδημαϊκό  έτος  2021 – 2022   υποτροφίας  από άλλο δημόσιο

ή  ιδιωτικό φορέα  για οποιαδήποτε αιτία  και δεν έχουν εκπέσει με υπαιτιότητά τους από

άλλη υποτροφία που τους έχει απονεμηθεί   στο παρελθόν.

δ)    δεν είναι έμμισθοι ιερείς.

ε)    δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού  ή  αλλοδαπού Α.Ε.Ι.

στ)  άτομα με αναπηρία ή πάσχοντα από σοβαρή ασθένεια,  τα οποία έχουν εισαχθεί το  ακαδ. έτος 2018-2019 χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις, σε ειδικό  αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων βάσει ειδικών διατάξεων,  εφόσον πληρούν τους λοιπούς  όρους και προϋποθέσεις της προκήρυξης .

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στο ‘Ιδρυμα αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός σαράντα πέντε ημερών (45) το αργότερο από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (minfin.gr/Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών), είτε προσερχόμενοι στα γραφεία του Ιδρύματος, Φρυνίχου 8, Αθήνα-10558,  Δευτέρα 11.00π.μ.-17.00μ.μ   και   Πέμπτη,  17.00μ.μ.-19.00μ.μ., είτε  ταχυδρομικά  με συστημένη  επιστολή  ΕΛ.ΤΑ (στην περίπτωση αυτή  συνιστάται στους αιτούντες η φύλαξη της ταχυδρομικής απόδειξης  η οποία ενδέχεται  να τους ζητηθεί). Σημειωτέον ότι δεν συνιστάτε η αποστολή με courier.

 

Για γενικότερες πληροφορίες και για το έντυπο της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά όλες τις εργάσιμες ημέρες 10π.μ.-17.00μ.μ. με την κα Βάσιου τηλ. 210-3227055 κιν. 6975608274, είτε να αποστείλουν e-mail στο  idrymazolota@gmail.com με την ένδειξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2021-2022.

 

Η κατάταξη και επιλογή  αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις  για τη χορήγηση υποτροφίας ορίζεται με βάση  την απόλυτη βαθμολογική  σειρά επιτυχίας των υποψηφίων κάθε Σχολής/Τμήματος, Ακαδημίας/Προγράμματος (μέσος όρος βαθμολογίας  6,50  και άνω επιτυχούς εξέτασης μέχρι και την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2022 τουλάχιστον σε όλα τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και των τριών πρώτων ετών φοίτησης ).

 

Από τους υποψηφίους Σχολής/Τμήματος, Ακαδημίας/Προγράμματος στο οποίο, σύμφωνα με την ως άνω κατανομή,  αντιστοιχούν   δύο    (2 ) υποτροφίες, υπότροφοι ανακηρύσσονται οι  δύο  2    πρώτοι στην κατά τα ανωτέρω απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας. Από τους υποψηφίους  Σχολής/Τμήματος, Ακαδημίας/Προγράμματος  στο οποίο, σύμφωνα με την ως άνω κατανομή, αντιστοιχεί μία (1) υποτροφία, υπότροφος ανακηρύσσεται ο πρώτος στην κατά τα ανωτέρω απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας.

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εάν υπάρχουν αδιάθετες υποτροφίες για οποιασδήποτε αιτία (π.χ. εάν όσοι υπέβαλαν αίτηση είναι συνολικά λιγότεροι από (20) είκοσι ή εάν από όσους υπέβαλαν αίτηση οι πληρούντες τις προϋποθέσεις της παρούσας  προκήρυξης είναι συνολικά λιγότεροι από   είκοσι   ( 20  ), τότε υπότροφοι ανακηρύσσονται και οι δύο ισοβαθμούντες.  Εάν δεν υπάρχουν αδιάθετες υποτροφίες, τότε η υποτροφία χορηγείται εξ ημισείας στον καθένα από τους ισοβαθμούντες.

 

Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία υπάρχουν αδιάθετες υποτροφίες σε ένα από τα δυο Τμήματα/Σχολής, Προγράμματα/Ακαδημίας, οι αδιάθετες αυτές υποτροφίες χορηγούνται στους υποψήφιους του άλλου Τμήματος/Σχολής, Προγράμματος /Ακαδημίας , κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις της προκήρυξης. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία υπάρχουν ακόμη αδιάθετες υποτροφίες, οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται στους υποψήφιους οποιασδήποτε Σχολής/Τμήματος, Ακαδημίας/Προγράμματος, κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις της προκήρυξης.

 

Πριν τη χορήγηση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υπογράφουν σύμβαση με το Ιδρυμα, στην οποία περιέχονται βασικά όροι της παρούσας προκήρυξης.

 

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε  € 314,00  (ευρώ τριακόσια δέκα τέσσερα)  μηνιαίως επί  10 (δέκα)  μήνες,  ήτοι   € 3.140,00 ( ευρώ τρείς χιλιάδες εκατόν σαράντα)  συνολικά και κατατίθεται  σε προσωπικό ή  κοινό  τραπεζικό λογαριασμό   του οποίου ο υπότροφος είναι δικαιούχος η συνδικαιούχος. Τα ανωτέρω  ποσά είναι μικτά και περιλαμβάνουν τις σχετικές νόμιμες κρατήσεις που ενδεχομένως οφείλονται.

 

Οι υπότροφοι οφείλουν να περατώσουν εγκαίρως και επιτυχώς τις σπουδές τους,  χωρίς διακοπή για οποιαδήποτε αιτία,  και να λάβουν το πτυχίο τους το αργότερο μέχρι και την εξεταστική περίοδο  Σεπτεμβρίου 2022, άλλως υποχρεούνται να επιστρέψουν τη υποτροφία. Ειδικότερα, επειδή για την ολοκλήρωση των σπουδών στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες απαιτείται επιπροσθέτως και η υποβολή και επιτυχής εξέταση πτυχιακής εργασίας, οι υπότροφοι αυτών οφείλουν να λάβουν το πτυχίο τους μέχρι και το Νοέμβριο 2022, άλλως υποχρεούνται να επιστρέψουν την υποτροφία. Η επίκληση  ανωτέρας βίας, σε περίπτωση τυχόν παραβίασης του όρου αυτού, κρίνεται από το Δ.Σ.  και την εποπτεύουσα αρχή (Γεν. Δ/νση  Δημ.  Περιουσίας   και Κοινωφελών Περιουσιών, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Οικονομικών), κατόπιν έγκαιρης πλήρως αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, ο οποίος φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης και οφείλει να υποβάλει όλα τα αποδεικτικά  έγγραφα . Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου, που τον εμποδίζει βεβαιωμένα να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του και ήταν αδύνατο να αποτραπεί ακόμη και με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

 

Για οποιοδήποτε θέμα τυχόν προκύψει που δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδιο για την επίλυσή του είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Η παρούσα  προκήρυξη  θα αναρτηθεί στην ως άνω ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς  και στις  ιστοσελίδες  των  γραμματειών και στους πίνακες ανακοινώσεων των προαναφερόμενων Σχολών/Τμημάτων, Ακαδημιών /Προγραμμάτων.

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω  καθώς και την πρόταση του Προέδρου,  ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ   ομόφωνα τα εξής : α) εγκρίνει  τη διάθεση  ποσού  ευρώ            €  62.800,00  (ευρώ εξήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων) συνολικά για χορήγηση  υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, χωρίς διαγωνισμό, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στις Θεολογικές Σχολές των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες  Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης και Βελλά Ιωαννίνων και β) εγκρίνει το ως άνω κείμενο της σχετικής προκήρυξης.

 

ΑΙΤΗΣΗ                                                                                                         

https://www.aeaa.gr/wp-content/uploads/2022/06/ΑΙΤΗΣΗ-2022-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-συνέχεια-1.docx

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο