ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ

26344 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2676/31.05.2022

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

(Α.Ε.Ι.)/Βιβλιοθήκες

Παραμένουν σε ισχύ, κατά το μέρος κατά το

οποίο δεν αντίκεινται στις διατάξεις της

παρούσας, ειδικές διατάξεις σύμφωνα με:

α) Την υπό στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022

κοινή υπουργική απόφαση «Λειτουργία των

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

(Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Β’ 2131).

β) Κατά τη λειτουργία των υπηρεσιών των

Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν

για τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές

επιχειρήσεις (σημεία 1 και 2).

γ) Οι ρυθμίσεις που αφορούν στη

διεξαγωγή εξετάσεων με φυσική παρουσία

εφαρμόζονται σε κάθε είδους εξετάσεις

που διενεργούνται εντός των

εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως εάν

το Α.Ε.Ι. έχει την επιμέλεια διεξαγωγής

τους.

δ) Οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν και

για τα Κολλέγια, καθώς και για τις Δημόσιες

Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.

􀁸 Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο

πλαίσιο προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των

Α.Ε.Ι., όπως η διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών,

υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), η

διενέργεια σεμιναρίων, η αυτοτελής διδασκαλία

μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, οι

εργαστηριακές ασκήσεις, οι κλινικές ασκήσεις και η

πρακτική εξάσκηση φοιτητών πραγματοποιούνται

υποχρεωτικά δια ζώσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

4009/2011 (Α΄ 195), του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), του

Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Α.Ε.Ι. και του εγκεκριμένου

Κανονισμού κάθε προγράμματος σπουδών, εφόσον

υφίστανται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία

48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2131),

όπως εκάστοτε ισχύει.

􀁸 Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε

όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι./Βιβλιοθηκών (ενδεικτικά

αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε

είδους εξετάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που

εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, υποψηφίους, μέλη ΔΕΠ,

επιτηρητές, λοιπό προσωπικό). Η αυτή υποχρέωση ισχύει και

για τη διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων στις Ανώτατες

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού

Ναυτικού και στα Κολλέγια.

􀁸 Κάθε είδους εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική και άλλη

λειτουργία των Α.Ε.Ι., καθώς και των επιμέρους μονάδων

τους (Σχολές, Τμήματα, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και

διοικητικές υπηρεσίες) διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία, τους ειδικότερους όρους που

προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε Α.Ε.Ι ή της

επιμέρους μονάδας, καθώς και τα ειδικότερα μέτρα

αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που τίθενται

στην παρούσα απόφαση, σύμφωνα με την υπό στοιχεία

48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση, όπως

εκάστοτε ισχύει.

􀁸 Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών των Α.Ε.Ι. και του

Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),

των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (φοιτητικά

εστιατόρια, κυλικεία κ.λπ.), που βρίσκονται εντός των

χώρων των Α.Ε.Ι. των φοιτητικών γυμναστηρίων, των

αιθουσών χρήσης πολυμέσων, των φοιτητικών

αναγνωστηρίων, των σπουδαστηρίων, των χώρων μελέτης

φοιτητών, των βιβλιοθηκών και των μουσείων των Α.Ε.Ι.

γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία

48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση, όπως

εκάστοτε ισχύει.

􀁸 Η συμμετοχή προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις

που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων

σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. ή άλλων εξετάσεων που

διεξάγονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αν τα

Α.Ε.Ι. έχουν την επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους,

λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπό

στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022κοινής υπουργικής απόφασης,

όπως εκάστοτε ισχύει.

􀁸 Τα συνέδρια και οι ημερίδες, καθώς και οι τελετές

αποφοίτησης διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπό

στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022 κοινής υπουργικής απόφασης,

όπως εκάστοτε ισχύει, και τους κανόνες του Παραρτήματος

5 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

􀁸 Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο την

ανταλλαγή ή μετακίνηση φοιτητών προγραμμάτων

σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ερευνητών, καθώς και

διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής

προς το εξωτερικό, καθώς και προγράμματα που αφορούν

στην ανταλλαγή ή την υποδοχή αλλοδαπών φοιτητών,

ερευνητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού και

επισκεπτών καθηγητών από Ιδρύματα της αλλοδαπής προς

Α.Ε.Ι. της ημεδαπής υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 13

της υπό στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022 κοινής υπουργικής

απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.__

 

26392 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2676/31.05.2022

Παράρτημα 5

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

􀁸 Τα επιστημονικά / επαγγελματικά και λοιπά συνέδρια μπορούν να διεξάγονται με φυσική παρουσία

και προαιρετικά μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα:

o φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στον χώρο του συνεδρίου με όλους τους

υγειονομικούς κανόνες που περιγράφονται στη συνέχεια και

o προαιρετική ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming).

􀁸 Σε περίπτωση που για επιδημιολογικούς λόγους επιβληθεί από την Πολιτεία απαγόρευση συνεδρίων

με φυσική παρουσία, το συνέδριο μπορεί να μην αναβάλλεται/ματαιώνεται, αλλά μπορεί να

μετατρέπεται σε καθ’ ολοκληρία διαδικτυακό.

􀁸 Ο διοργανωτής έχει την επιλογή να διοργανώσει εξαρχής ένα συνέδριο αποκλειστικά μέσω διαδικτύου,

χωρίς φυσική παρουσία.

􀁸 Επιτρέπονται διεθνή συνέδρια με φυσική παρουσία ξένων συνέδρων σύμφωνα με τις ταξιδιωτικές

οδηγίες για τις διεθνείς μετακινήσεις.

􀁸 Εντός του Συνεδριακού Κέντρου ορίζεται συντονιστής για τη διαχείριση ενδεχόμενου κρούσματος

κορωνοϊού COVID-19.

􀁸 Κοντά στην είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου ορίζεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος με παράθυρο,

προκειμένου να αποτελέσει χώρο απομόνωσης των ενδεχόμενων κρουσμάτων, ο οποίος θα είναι

εφοδιασμένος με υγειονομικό υλικό όπως μάσκες, χαρτομάντηλα/χειροπετσέτες, κλειστό ποδοκίνητο

κάδο, νιπτήρα με υγρό σαπούνι. Η πόρτα του εν λόγω χώρου πρέπει να παραμένει διαρκώς κλειστή και

η είσοδος πρέπει να περιορίζεται μόνο σε προσωπικό εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση

ενδεχόμενων περιστατικών κορωνοϊού COVID-19.

􀁸 Ο αριθμός των συνέδρων με φυσική παρουσία ορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας του

συνεδρίου μέχρι ποσοστού πληρότητας εκατό τοις εκατό (100%).

Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

􀁸 Η είσοδος των συνέδρων στην αίθουσα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της κάρτας συνέδρου. Στην

αίθουσα βρίσκονται μόνο οι πρόεδροι/ομιλητές της συνεδρίας, οι επιτρεπόμενοι σύνεδροι και το

προσωπικό.

􀁸 Η επικοινωνία των συμμετεχόντων με τη Γραμματεία/τους Διοργανωτές του συνεδρίου αλλά και τις

Υπηρεσίες του Συνεδριακού Κέντρου γίνεται τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά για οποιοδήποτε θέμα

προκύψει, προκειμένου να μειωθούν οι ανάγκες μετακίνησης των συνέδρων/ομιλητών για συνάντηση

με τις υπηρεσίες της διοργάνωσης, όπως λογιστήριο, γραμματεία του Συνεδρίου, parking κ.λπ..

􀁸 Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου, το πρόγραμμα του συνεδρίου και η απονομή

πιστοποιητικών γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, μέσου κοινωνικής

δικτύωσης).

Τεύχος B’ 2676/31.05.2022 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26393

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

􀁸 Ο συνεδριακός χώρος θα είναι αποκλεισμένος και απόλυτα ελεγχόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια των

σταδίων προετοιμασίας και αποξήλωσης και η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα

άτομα που φέρουν σχετικό καρτελάκι.

􀁸 Άπαντες οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν το καρτελάκι σε εμφανές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια

προετοιμασίας καθώς και κατά την περίοδο λειτουργίας του συνεδρίου. Πραγματοποιούνται τακτικοί

έλεγχοι (με σκανάρισμα στο καρτελάκι του φέροντος), προκειμένου να διασφαλισθεί η είσοδος στους

χώρους του Συνεδριακού Κέντρου μόνο των διαπιστευμένων ατόμων.

􀁸 Τα καρτελάκια για τους συνεργάτες και τις κατασκευαστικές εταιρείες/τεχνικό προσωπικό

παραλαμβάνονται ατομικά κατά την άφιξή τους στο Συνεδριακό Κέντρο και μόνο εφόσον έχουν

αποστείλει στους διοργανωτές τα απαραίτητα στοιχεία εντός των ενδεδειγμένων χρονικών ορίων.

􀁸 Η εταιρεία Security και ο υπεύθυνος του συνεδριακού κέντρου πραγματοποιούν ελέγχους στους

χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του συνεδρίου, προκειμένου να διασφαλισθεί η

τήρηση και εφαρμογή όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Γ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

SECRETARIAT

􀁸 Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου, το πρόγραμμα του συνεδρίου και η απονομή

πιστοποιητικών γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, μέσου κοινωνικής

δικτύωσης).

􀁸 Η γραμματεία του συνεδρίου τοποθετημένη σε εμφανή και άνετο χώρο φέρει στο μπροστινό της μέρος

plexiglass για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων.

􀁸 Μπροστά από κάθε άτομο του προσωπικού της γραμματείας υπάρχει αντισηπτικό υγρό.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

􀁸 Ο αριθμός των συνέδρων με φυσική παρουσία ορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας του

συνεδρίου μέχρι ποσοστού πληρότητας εκατό τοις εκατό (100%).

􀁸 Η είσοδος των συνέδρων και των ομιλητών στην αίθουσα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της κάρτας

συνέδρου. Στην αίθουσα βρίσκονται μόνο οι πρόεδροι/ομιλητές της συνεδρίας, ο επιτρεπόμενος

αριθμός συνέδρων και τεχνικό προσωπικό.

􀁸 Απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ή προσωπικό υποστήριξης του

συνεδρίου.

􀁸 Εντός της αίθουσας υπάρχει άτομο του προσωπικού, το οποίο ελέγχει την τήρηση των μέτρων

προστασίας από τους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού του

ξενοδοχείου/catering/οπτικοακουστικών, καθώς και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για την

αποφυγή εισόδου υπεράριθμων.

􀁸 Το προσωπικό που βρίσκεται στην αίθουσα και διανέμει το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια των

ερωτήσεων απολυμαίνει το μικρόφωνο μετά από κάθε ερώτηση.

􀁸 Δημιουργούνται ξεχωριστοί χώροι συναντήσεων για Β2Β meetings, εφόσον κριθεί απαραίτητο, όπου

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης προς αποφυγή συνωστισμού.

26394 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2676/31.05.2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Επιτρέπεται η διανομή στους συμμετέχοντες στο συνέδριο, αεροστεγώς συσκευασμένου συνεδριακού

υλικού (τελικού προγράμματος ή/και άλλων εντύπων, κονκάρδα συμμετοχής κ.λπ.) και η διανομή υλικού

από τρίτους, π.χ. σπόνσορες του συνεδρίου, με τους ίδιους κανόνες διανομής του βασικού υλικού του

συνεδρίου.

ΠΑΝΕΛ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

􀁸 Στο πάνελ (Προεδρείο) τοποθετούνται καρέκλες σε ικανή απόσταση μεταξύ τους και υπάρχουν

αντισηπτικά για όλους τους Συντονιστές/Προέδρους. Τα νερά που βρίσκονται στο τραπέζι του

Προεδρείου είναι εμφιαλωμένα και ατομικά και αλλάζουν ταυτόχρονα με την αλλαγή του Προεδρείου.

􀁸 Υπεύθυνο για την αλλαγή των νερών και των σκευών είναι το προσωπικό του συνεδριακού χώρου ή

του Συνεδριακού Κέντρου ή της υπηρεσίας catering εναλλακτικά.

􀁸 Τα επιτραπέζια μικρόφωνα του Προεδρείου καθαρίζονται από το προσωπικό της εταιρείας

οπτικοακουστικών που υποστηρίζει το συνέδριο μετά το πέρας κάθε συνεδρίας. Το ίδιο ισχύει και για

τα μικρόφωνα πέτου/ασύρματα που τυχόν χρησιμοποιηθούν.

􀁸 Στο podium τα μικρόφωνα καθώς και τα χειριστήρια, που χρησιμοποιούνται για τις παρουσιάσεις των

ομιλητών, καθαρίζονται μετά το πέρας κάθε ομιλίας από το προσωπικό της εταιρείας

οπτικοακουστικών που υποστηρίζει το συνέδριο βάση των διαδικασιών ασφαλείας/προστασίας που

τους διέπει. Επίσης το νερό που βρίσκεται στο podium είναι εμφιαλωμένο και ατομικό και αλλάζει

ταυτόχρονα με την αλλαγή του ομιλητή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΜΙΛΙΩΝ

􀁸 Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη Γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο.

􀁸 Η γραμματεία του Preview Desk φέρει στο μπροστινό της μέρος plexiglass για την αποφυγή μεταφοράς

σταγονιδίων και τοποθετεί αντισηπτικά.

􀁸 Μπροστά από κάθε άτομο του προσωπικού της γραμματείας υπάρχει αντισηπτικό υγρό για τους

συνέδρους.

ΧΟΡΗΓΟΙ/ΕΚΘΕΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

􀁸 Επιτρέπεται η παρουσία εμπορικών stands.

􀁸 Προκρίνεται η ηλεκτρονική παρουσίαση των εμπορικών μηνυμάτων σε οθόνες.

􀁸 Η συμμετοχή των εκθετών, προμηθευτών και προσωπικού εργασίας είναι ονομαστική. Για την είσοδο

τους στο χώρο είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου τους σε καρτελάκι που φέρουν

σε εμφανές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο της έκθεσης.

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

􀁸 Επιτρέπεται η ύπαρξη μπουφέ σε διαλείμματα για καφέ/ελαφρύ γεύμα, ο οποίος ακολουθεί τον τρόπο

λειτουργίας των κυλικείων εξωτερικών χώρων και τις αρχές του αντίστοιχου πρωτοκόλλου λειτουργίας

της εστίασης, σύμφωνα με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Τεύχος B’ 2676/31.05.2022 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26395

􀁸 Σε περίπτωση λειτουργίας στον χώρο του συνεδρίου επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια καταστήματος

υγειονομικού ενδιαφέροντος ή άδεια παροχής υπηρεσιών εστίασης είτε σε εσωτερικό είτε σε ανοικτό

(υπαίθριο) χώρο, αυτές λειτουργούν με τους υγειονομικούς όρους του σημείου 16 (εστίαση) του

πίνακα Β της παρ. 1 του άρθρου 1.

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

􀁸 Κατά τη διαδικασία των εγγραφών καθώς και κατά τη συμμετοχή των συνέδρων πρέπει να δίνεται ρητή

οδηγία μη συμμετοχής σε άτομα με συμπτώματα ασθένειας από το αναπνευστικό σύστημα (πυρετός,

βήχας, δύσπνοια κ.λπ.).

􀁸 Σε εμφανή σημεία στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Συνεδριακού Κέντρου τοποθετείται

αντισηπτικό χεριών σε συσκευές με αντλία, οι οποίες ελέγχονται τακτικά για ανατροφοδοσία.

􀁸 Αναρτώνται σε εμφανή σημεία αφίσες με οδηγίες σχετικά με:

􀇦 Την αποφυγή εισόδου στον συνεδριακό χώρο ατόμων με συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα

􀇦 Την υγιεινή των χεριών

􀇦 Την αναπνευστική υγιεινή

􀇦 Απαγόρευση εισόδου σε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ή προσωπικό υποστήριξης του

συνεδρίου

􀁸 Εφόσον το Συνέδριο έχει διεθνή συμμετοχή, οι ανακοινώσεις πρέπει να παρέχονται και στην Αγγλική

γλώσσα.

Ε. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ/ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Διευκρινίζεται ότι:

Καθαρισμός είναι η μηχανική απομάκρυνση οργανικών και ανόργανων ρύπων (π.χ. σκόνη) από μία

επιφάνεια ή από ένα εργαλείο με αποτέλεσμα τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Επίσης, καθαρισμός

μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπινα μέλη (π.χ. χέρια, πρόσωπο, κεφαλή).

Απολύμανση είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή καταστροφή των παθογόνων

μικροοργανισμών αλλά όχι των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι) με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή

φυσικές μεθόδους (π.χ. θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες.

􀁸 Οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας

και της διεξαγωγής του Συνεδρίου. Γενικότερα, για τις καθημερινές διαδικασίες απολύμανσης

επιφανειών απαιτείται επαφή διάρκειας ενός λεπτού (1΄) με αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως:

διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου σε συγκέντρωση 0,1%, αιθανόλη 70% και υπεροξείδιο του

υδρογόνου 0,5%. Το απολυμαντικό πρέπει να απλωθεί σε όλες τις επιφάνειες και να παραμείνουν

υγρές για τον απαιτούμενο χρόνο επαφής. Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου πρέπει να

παρασκευάζεται (προσθήκη προϊόντων χλωρίνης σε νερό) λίγο πριν την εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια

του καθαρισμού και της απολύμανσης εφαρμόζονται κατάλληλα γάντια και κατά το τέλος του

καθαρισμού ή της απολύμανσης πλένονται τα χέρια σχολαστικά με σαπούνι και νερό.

􀁸 Οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται από το προσωπικό καθαριότητας με χρήση γαντιών και

στολής εργασίας.

􀁸 Για τη διαδικασία του καθαρισμού και απολύμανσης ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο.

26396 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2676/31.05.2022

􀁸 Καθημερινά μετά το κλείσιμο του Συνεδρίου συστήνεται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων, οι

οποίοι παραμένουν κλειστοί μέχρι την επόμενη χρήση.

􀁸 Οι συνεδριακές αίθουσες αερίζονται συνεχώς, διατηρώντας όλες τις πόρτες διάπλατα ανοιχτές, όσο

διαρκεί η προετοιμασία του συνεδρίου.

􀁸 Τοποθετούνται εντός και εκτός του συνεδριακού χώρου κάδοι για αναλώσιμα προϊόντα, όπως

πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης. Η αποκομιδή των εν λόγω απορριμμάτων γίνεται σε τακτά χρονικά

διαστήματα από το προσωπικό της καθαριότητας, το οποίο τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους όρους

υγιεινής και ασφάλειας.

􀁸 Οι κοινόχρηστοι χώροι των WC απολυμαίνονται τακτικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε νιπτήρες,

πόμολα και επιφάνειες που αγγίζονται συχνά.

ΧΡΗΣΗ WC

􀁸 Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι και χάρτινες

πετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους που είναι δίπλα στους νιπτήρες,

καθώς και αλκοολούχο αντισηπτικό με αντλία.

􀁸 Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν

πλαστική σακούλα μιας χρήσης.

􀁸 Μέριμνα ώστε να τηρούνται τα μέτρα φυσικής απόστασης κατά την αναμονή στην είσοδο της

τουαλέτας.

􀁸 Συστήνεται η χρήση συστήματος αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ενώ ο καταιονισμός του νερού

να γίνεται με κλειστό το καπάκι της τουαλέτας.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

􀁸 Οι πόρτες των αιθουσών σε λειτουργία αλλά και οι εξωτερικές πόρτες, παραμένουν ανοιχτές, ώστε οι

χώροι να αερίζονται φυσικά και συστηματικά. Στους κλειστούς χώρους συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση

φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων υψηλής αποτελεσματικότητας HEPA (High Efficiency Particulate

Airfilter) κατηγορίας τουλάχιστον Η13 και Η14.

􀁸 Η λειτουργία του κλιματισμού των χώρων γίνεται με βάση τις σχετικές εγκυκλίους.

􀁸 Η λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη σωστή λειτουργία των υδραυλικών και κλιματιστικών

εγκαταστάσεων των χώρων με σκοπό την προστασία από το βακτήριο της Legionella γίνεται με βάση

τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο.

ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

􀁸 Σε περίπτωση που ένα άτομο εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να

οδηγηθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο απομόνωσης των ενδεχόμενων κρουσμάτων, ο οποίος είναι

εφοδιασμένος με υγειονομικό υλικό όπως μάσκες, χαρτομάντηλα/χειροπετσέτες, κλειστό ποδοκίνητο

κάδο, νιπτήρα με υγρό σαπούνι. Η πόρτα πρέπει να παραμένει διαρκώς κλειστή και η είσοδος πρέπει

να περιορίζεται μόνο στο ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση

ενδεχόμενων περιστατικών κορωνοϊού COVID-19. Συστήνεται η πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού

ελέγχου (self-test), το οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα στο χώρο. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό,

συστήνεται η επιστροφή του ατόμου στην οικία/κατάλυμα του με σύσταση για παρακολούθηση

Τεύχος B’ 2676/31.05.2022 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26397

συμπτωμάτων. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό πρέπει να μεταβεί για δοκιμασία RT-PCR. Σε περίπτωση

που και αυτός ο έλεγχος είναι θετικός, το άτομο οφείλει να ενημερώσει τον συντονιστή διαχείρισης

κρούσματος κορωνοϊού COVID-19 του Συνεδρίου, ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ιχνηλάτησης

των επαφών. Συγκεκριμένα, ο συντονιστής ενημερώνει τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και την

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των

πιθανών επαφών του κρούσματος.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

􀁸 Εντός του Συνεδριακού Κέντρου πρέπει να βρίσκεται το Γραφείο Διοργανωτή Συνεδρίου για την

εξυπηρέτηση των ομιλητών και για την εξυπηρέτηση των διοικητικών αναγκών της διοργάνωσης.

Επιπλέον, εντός του Συνεδριακού Κέντρου πρέπει να βρίσκεται το Γραφείο Υπευθύνου Συνεδριακού

Κέντρου για εξυπηρέτηση τεχνικών και έκτακτων αναγκών. Συνιστάται η επικοινωνία με ψηφιακά μέσα

και η τήρηση όλων των μέτρων υγιεινής.

􀁸 Διευκρινίζεται ότι στα ιατρικά συνέδρια με φροντίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ισχύει η

πιστοποίηση της παρακολούθησης και η χορήγηση μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

􀁸 Η εταιρεία Security τηρώντας όλους τους οριζόμενους από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και τα

μέτρα τήρησης αποστάσεων, αναλαμβάνει τον έλεγχο εφαρμογής όλων των αντίστοιχων κανόνων από

τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο, αλλά και από τους ίδιους τους διοργανωτές, ενώ πραγματοποιεί ad

hoc ελέγχους στα καρτελάκια ατόμων που βρίσκονται εντός του Συνεδριακού Κέντρου, προκειμένου

να διασφαλίσει την είσοδο και παραμονή στο Συνέδριο, μόνο όσων πραγματικά έχουν τη σχετική άδεια.

Το τεχνικό προσωπικό τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και τους κανόνες που ορίζονται από τις Αρχές

προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Συνεδρίου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του__

Upcoming Events

en_GB
Skip to content