“Εισαγωγή στην Επιστήμη διαχείρισης συντήρησης κειμηλίων”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητέςπου πρόκειται να παρακολουθήσουν το“Εισαγωγή στην Επιστήμη διαχείρισηςσυντήρησης κειμηλίων” όπωςακολουθήσουν τους παρακάτω δυο (2)συνδέσμους, με τη σειρά που δίνονται, μεσκοπό την εγγραφή τους στο μάθημα καιστην πλατφόρμα σύγχρονης  εκπαίδευσηςMicrosoft Teams. Join conversation [1] JOIN CONVERSATION Join conversation [2] JOIN CONVERSATION Links:——[1] https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a70389cbe51044f16ab122587a0119ec7%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe0c7ddd-0ac9-4dbb-b481-7c19af2c4fa6&tenantId=b4fbd130-9a32-42b4-976d-ef25d72dee67[2] https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8b7d0def1a93494293475105ccfc7f4e%40thread.tacv2/conversations?groupId=20bb4af1-c549-4e9e-868c-8cca55207a7f&tenantId=b4fbd130-9a32-42b4-976d-ef25d72dee67

Read more

Upcoming Events

en_GB